TE­E­NA­GE- MOR­DE­RE

BT - - NYHEDER -

APRIL 2015: Stak sin

bror ihjel: En 15- årig pi­ge dræb­te nat­ten til søn­dag den 26. april 2015 sin 20- åri­ge bror, da hun stak ham i hal­sen med en kniv. Dra­bet fandt sted i fa­mi­li­ens hjem på en stille vej i Kø­ben­havns nord­ve­st­kvar­ter. Før dø- re­ne til grund­lovs­for­hø­ret blev luk­ket, op­ly­ste den 15- åri­ges for­sva­rer, at hun er­kend­te at ha­ve slå­et sin sto­re­bror ihjel.

MARTS 2012: Tæ­ve­de

72- årig til dø­de: 72-åri­ge Ka­ri Ny­gaard blev den 17. marts 2012 over­fal­det i sit hjem i Mun­ke­bo på Fyn, hvor to un­ge mænd på 16 og 18 år tæ­ve­de ham til dø­de med blandt an­det en gol­f­køl­le, mens en 15- årig holdt vagt. To da­ge se­ne­re blev de tre un­ge mænd an­holdt og sig­tet for drab og med­vir­ken til drab. I by­ret­ten blev de to æld­ste idømt seks års fængsel, og den 15-åri­ge fik en dom på 60 da­ges fængsel. OK­TO­BER 2014: Sig­tet for dra­bet på sin mor: Kort ef­ter mid­nat den 9. ok­to­ber 2014 blev en 40- årig kvin­de dræbt af kniv­stik i sit hjem i en min- dre by nord for Fre­de­riks­havn. Hen­des ene dat­ter, 15- åri­ge LB, blev se­ne­re sam­me mor­gen an­holdt og sig­tet for dra­bet på sin mor. En 28-årig mand, der er ven med LB, blev og­så va­re­tægts­fængs­let.

AU­GUST 2014: Voldt­og

og kval­te 77- årig: Om for­mid­da­gen lør­dag den 2. au­gust 2014 fandt en hjem­me­hjæl­per 77- åri­ge El­se Jo­han­ne­sen dræbt i sin lej­lig­hed på Fre­de­riks­ga­de i Lemvig. Ved en ob­duk­tion blev det slå­et fast, at hun var ble­vet vold­ta­get og kvalt af ger­nings-

man­den. Den 4. au­gust blev 15- åri­ge KR an­holdt i sit hjem i Lemvig, der lig­ger tæt på ger­nings­ste­det. Han hav­de i ti­mer­ne ef­ter dra­bet brugt den dræb­tes kre­dit­kort til at ind­kø­be se­xle­ge­tøj på net­tet.

JULI 2011: Ja­lou­siop-

gør: To 13- åri­ge dren­ges skæn­de­ri om en pi­ge end­te den 20. juli 2011 med, at den ene af dren­ge­ne, Hu­go Clau­dio Ni­el­sen, mi­ste­de li­vet. De to hav­de via in­ter­net­tet af­talt at mø­des på et græs­a­re­al ved Borg­me­ster An­der­sens­vej i Søn­der­borg om- kring klok­ken 20.30. Kort ef­ter de mød­tes, gik det galt, da TH trak en kniv og stak Hu­go Clau­dio Ni­el­sen fle­re ste­der på krop­pen. Til ste­de var og­så den un­ge kvin­de, som de to dren­ges op­gør hand­le­de om. 13- åri­ge Hu­go Clau­dio Ni­el­sen blev hårdt kvæ­stet bragt til sy­ge­hu­set, hvor han kort ef­ter dø­de. OK­TO­BER 2007: Det bruta­le sta­dion- drab: I en far­lig rus af al­ko­hol og am­fe­ta­min over­faldt 15-åri­ge Ras­mus Po­pen­da den 48-åri­ge mu­sik­læ­rer Hen­rik Bjer­re­mand Kri­sten­sen ved Aal­borg Sta­dion, hvor han tæ­ve­de sit of­fer ihjel. Ef­ter dra­bet fil­me­de den 15- åri­ge of­fe­ret med sin mo­bil­te­le­fon og send­te op­ta­gel­sen til en ven, li­ge­som han stjal of­fe­rets pung. Ved Ret­ten i Aal­borg blev den 15- åri­ge i 2008 fri­kendt for drab, men idømt fi­re års fængsel for vold med dø­den til føl­ge. Ankla­ge­myn­dig­he­den an­ke­de dom­men til Ve­stre Lands­ret, som skær­pe­de dom­men til syv års fængsel for drab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.