VEJ­EN TIL MIL­LEN­NI­UM 4

BT - - KULTUR -

In­den sin død i 2004 skrev Stieg Lars­son de tre Mil­len­ni­um­bø­ger ’ Mænd der ha­der kvin­der’, ’ Pi­gen der le­ge­de med il­den’ og ’ Luft ka­stel­let der blev sprængt’. De er solgt i he­le 80 mio. ek­sem­pla­rer ver­den over. Har ind­bragt mil­li­ar­der.

Det var egent­lig me­nin­gen, at der skul­le væ­re skre­vet ti. Da Lars­son ik­ke var gift med sin livs­ledsa­ger Eva Ga­bri­els­son, til­fal­der al­le ind­tæg­ter fra bogs­al­get hans bror og far. I maj i 2008 blev det af­slø­ret, at Lars­son skrev et te­sta­men­te i 1977, da han skul­le skri­ve om en krig i Etio­pi­en. Men te­sta­men­tet, hvor han do­ne­rer al­le si­ne pen­ge til Kom­mu­ni­stiska Ar­be­tar­för­bun­det, er ik­ke juri­disk bin­den­de.

Li­ge si­den Lars­sons død har for­la­get Nord­s­tedt pres­set broderen og fa­de­ren for at god­ken­de, at der bli­ver skre­vet en fj er­de Mil­len­ni­um af en an­den for­fat­ter. Først for tre år si­den sag­de de ja.

Der fi ndes mu­lig­vis et halv­fær­digt ma­nus til en fj er­de bog, skre­vet af Lars­son selv. Eva Ga­bri­els­sons ud­ta­lel­ser desan­gå­en­de er selv­mod­si­gen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.