De dan­ske ryt­te­re – en til­stands­rap­port:

BT - - SPORTEN -

CHRIS AN­KER SØ­REN­SEN: Ryg­tes iføl­ge TV2 Sport på vej til Team Cult, og det er da og­så et sand­syn­ligt skif­te for den re­ge­ren­de dan­ske me­ster. Sø­ren­sen hav­de sat næ­sen op ef­ter et top­re­sul­tat i US Pro Chal­len­ge tid­li­ge­re på må­ne­den, men faldt igen­nem i Col­ora­do.

MAT­TI BRES­CHEL ( FO­TO): Er et af de nav­ne, der vir­ker tem­me­lig ’ kold’ på trans­fer­karus­sel­len. På el­lers vel­o­ri­en­te­re­de si­tes som Ca­fe Rou­baix el­ler CyclingFe­ver fi­gu­re­rer Bres­chel end ik­ke på ryg­te­ba­sis, og spørgs­må­let er, om den en­gang så loven­de dan­sker vur­de­res som væ­ren­de over si­ne bed­ste da­ge. Bres­chel har dog for va­ne at træk­ke et godt VM op af hat­ten, så hå­bet om et god kon­trakt le­ver end­nu.

LAS­SE NOR­MAN HANSEN: Den dan­ske OL- guld­vin­der fra Lon­don 2012 gik over som pro­fes­sio­nel sid­ste år. Ef­ter en loven­de start på sæ­so­nen 2014 gik det nedad bak­ke på grund af styrt og uheld for Nor­man. Den tem­postær­ke fynbo har dog hel­ler ik­ke få­et me­get ud af det i år, hvor mu­lig­he­der­ne har væ­ret der. Det lig­ner et skridt hjemad for ’ Guld- Las­se’.

RAS­MUS GULD­HAM­MER: Li­ge­som de øv­ri­ge kol­le­ger på Team Cult er Guld­ham­mers frem­tid uaf­kla­ret. Det dan­ske ta­lent er dog kom­met så stærkt tilbage i den­ne sæ­son, at en kon­trakt bur­de væ­re en for­ma­li­tet.

MARTIN MOR­TEN­SEN, MI­CHA­EL REIHS, TRO­ELS VINT­HER, RAS­MUS

QU­AA­DE, MI­CHA­EL CAR­BEL og MADS PE­DER­SEN.

Li­ge­som GULD­HAM­MER er oven­stå­en­de ryt­te­re med i fu­sions­pak­ken mel­lem Team Cult og ty­ske Stöl­ting. Næp­pe al­le kan reg­ne med at få kon­trakt. Især ik­ke, hvis sport­s­di

rek­tør MI­CHA­EL SKELDE skul­le væl­ge og­så

at hen­te en er­fa­ren mand som CHRIS

AN­KER SØ­REN­SEN hjem i dansk sold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.