Det sag­de de om kræft en

BT - - NYHEDER - Tekst: Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk Fo­to: Scan­pix

Svend Auken, Po­li­ti­ker, død 2009 ( 66 år)

» Når man har en al­vor­lig syg­dom, så tæn­ker man på den, og så på­vir­ker den en. Men jeg tror, det er vig­tigt, at vi, der har det - og det er jo mas­ser af dan­ske­re - bli­ver ved med at ar­bej­de så læn­ge, vi over­ho­ve­det kan. At vi bli­ver ved med at på­vir­ke tin­ge­ne. Det vær­ste, man kan gø­re med me­get sy­ge men­ne­sker, er at for­vand­le dem til 24- ti­mers pa­tien­ter. Det er far­ligt. « ( BT)

Eb­be Klø­ve­dal Reich, For­fat­ter, død 2005 ( 65 år)

» Så læn­ge man er ung, er dø­den ret te­o­re­tisk. Man vid­ste, man skul­le dø på et tids­punkt, men den tid, den sorg. Nu er det en me­re uaf­vi­se­lig del af hver­da­gen. Det op­fat­ter jeg som en er­fa­ring sna­re­re end som no­get ræd­sels­fuldt. Man er tvun­get ud i at øve sig på at dø. « ( Kri­ste­ligt Dag­blad, 2002)

Jes­per Lang­berg Sku­e­spil­ler, 74 år

I si­ne erin­drin­ger ’ Ik­ke et se­kund spildt’ for­tæl­ler han, at han for­lod sin da­væ­ren­de hu­stru, da kræf­ten be­rø­ve­de ham ly­sten og ev­nen til at ha­ve sex.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.