Så let stjæ­ler du 6,2 mia. kr.

Eks­pert for­tæl­ler, hvor en­kelt det er at sny­de Skat

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk kaak@ bt. dk

Skats di­rek­tør Jes­per Røn­now Si­mon­sen står for­an store ud­for­drin­ger. Indsat ses det do­ku­ment, der ba­re skal down­lo­a­des fra Skats hjem­mesi­de, in­den det ud­fyl­des og for­sy­nes med et for­fal­sket stem­pel. Fo­to: Mi­cha­el Bo­t­ha­ger

SKATTEBRØLER

Kaa­re Kron­berg Mens skan­da­len om skat­tesa­gen fort­sæt­ter med ufor­mind­sket sty rke, så kan BT i dag for­tæl­le, hvor let det rent fak­tisk er - el­ler var - for de uden­land­ske svind­le­re at tøm­me statskas­sen for 6,2 mia. kr.

En com­pu­ter med net­ad­gang, en prin­ter, en scan­ner, et A4 ark pa­pir og et for­fal­sket myn­dig­heds- stem­pel er alt, hvad det har kræ­vet.

Det kom tirs­dag aft en frem, at der er sket svin­del med re­fu­sion af ud­byt­teskat for i alt 6,2 mia. kr.

Svind­len er fo­re­gå­et ved at uden­land­ske kri­mi­nel­le har bildt Skat ind, at de hav­de ak­tier i dan­ske børsno­te­re­de virk­som­he­der og der­med var be­ret­ti­get til at få re­fu­sion af ud­byt­teskat.

Snyd si­den 2012

Det er lyk­ke­des de uden­land­ske svind­le­re at sny­de Skat i 2.120 sa­ger si­den 2012, og iføl­ge re­visor, cand. jur. med spe­ci­a­le i skat­te­ret Mi­cha­el Eg­holm har det væ­ret let at mal­ke den dan­ske stat for de man­ge mil­li­ar­der.

Goog­ler man ‘ Claim for Re­fund of Da­nish Di­vi­dend Tax’, så er det før­ste hit lin­ket til Skats si­de med sø­ge­for­mu­lar til at få re­fu­sion, som man kan down­lo­a­de og prin­te ud.

Når si­den så er prin­tet ud, har der ik­ke væ­ret an­det i det end at ud­fyl­de, navn, adres­se, email og kon­tonum­mer og så et myn­dig­heds­stem­pel, som de kri­mi­nel­le så har for­fal­sket, uden at de dan­ske skat­te­myn­dig­he­der har over­ve­jet at tjek­ke dets ægt­hed.

» Det har til­sy­ne­la­den­de væ­ret let at sny­de. Man down­lo­a­der ba­re ori­gi­nal­do­ku­men­tet, ud­fyl­der det med et be­løb og et for­fal­sket stem­pel, og så er pen­ge­ne tik­ket ind.

Og i dis­se di­gi­ta­le ti­der kan man nø­jes med ba­re at scan­ne pa­pi­ret ind og sen­de det på mail til Skat, « si­ger Mi­cha­el Eg­holm.

I sit vir­ke som re­visor ken­der Mi­cha­el Eg­holm alt til den nid­kær­hed, som Skat vi­ser på al­le mu­li­ge an­dre om­rå­der over for helt al­min­de­li­ge dan­ske­re og er­hvervs­dri­ven­de. Her er der ik­ke græn­ser for, hvor man­ge små­be­løb, der skal re­gi­stre­res og do­ku­men­te­res.

Let at for­hin­dre

Men her har Skats nid­kær­hed væ­ret ik­ke- ek­si­ste­ren­de.

» Det sva­rer lidt til de ty­ve, der stjæ­ler so­fa­er i storma­ga­si­net, uden at no­gen gri­ber ind. Man kan ik­ke fo­re­stil­le sig, at no­gen åben­lyst stjæ­ler no­get så stort. Det sam­me har sik­kert væ­ret til­fæl­det her. Man har ik­ke tro­et, at no­gen vil­le stjæ­le så store be­løb så SA­GEN VOK­SER

kom det frem, at Skat er ble­vet svind­let for 6,2 mia. kr. i for­bin­del­se med re­fu­sions­ud­be­ta­lin­ger af ud­byt­teskat til uden­land­ske sel­ska­ber.

i et dansk børsno­te­ret sel­skab, men bor ud­lan­det, kan man sø­ge Skat om at få ud­byt­teskat­ten på de 27 pct. helt el­ler del­vis godt­gjort.

har uden­land­ske kri­mi­nel­le søgt Skat om at få ud­byt­teskat re­tur via me­re end 100 uden­land­ske sel­ska­ber. De har dog al­drig ejet ak­tier, men i ste­det sendt for­fal­sket do­ku­men­ta­tion.

kom det frem, at Skat al­le­re­de var ad­va­ret om, at dets kon­trol­ler med re­fu­sio­ner­ne ’ ik­ke er til­stræk­ke­li­ge’ af In­tern Re­vi­sion un­der Skat­te­mi­ni­ste­ri­et - først i 2010 og si­den i 2013.

kun­ne Jyl­lands- Po­sten for­tæl­le, at der stort set in­gen kon­trol hav­de væ­ret med mil­li­ar­dud­be­ta­lin­ger­ne.

Tirs­dag aft en

Når man ejer ak­tier

I den ak­tu­el­le sag

I ons­dags

I går

åben­lyst. Og det er den store skan­da­le, at no­get så ba­nalt ik­ke er ble­vet stop­pet. Jeg ved ik­ke, hvad der har væ­ret i skat­te­fol­ke­nes kop­per, men det har ik­ke væ­ret kaff e, « si­ger han.

Mi­cha­el Eg­holm si­ger, at Skat re­la­tivt let kun­ne ha­ve tjek­ket, om svind­ler­ne hav­de krav på re­fu­sion.

» Man kun­ne ha­ve bedt om do­ku­men­ta­tion for, at det uden­land­ske sel­skab rent fak­tisk hav­de mod­ta­get ud­byt­te fra det dan­ske sel­skab. En do­ku­men­ta­tion, der re­la­tivt en­kelt bur­de kun­ne frem­skaff es, og som Skat kun­ne ha­ve kryds­kon­trol­le­ret hos det ud­byt­te­be­ta­len­de dan­ske sel­skab. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.