Ja, det er hor­ri­belt at for­k­lej­ne kri­sen

BT - - DEBAT - AN­NE LI­SE MAR­STRAND

For­fat­ter, ini­ti­a­tiv­ta­ger til Vel­komst­ko­mitéen

hvor­dan det er kom­met så vidt, at man kan til­la­de sig at ta­le så­dan om men­ne­sker, der fl yg­ter fra krig. Ord som be­kvem­me­lig­heds­fl ygt­nin­ge bli­ver op­fun­det for at fralæg­ge os an­svar og er et tegn på en fuld­stæn­dig man­gel på for­stå­el­se for, hvil­ken si­tu­a­tion dis­se men­ne­sker står i. Ube­kvem­me­lig­heds­fl ygt­nin­ge vil­le væ­re me­re dæk­ken­de. I sy­ri­en bom­ber As­sad si­ne eg­ne med gift gas og tøn­de­bom­ber, mens is­la­mi­ster

JEG VED IK­KE,

ryk­ker frem. Det er en hu­ma­ni­tær kri­se uden sam­men­lig­ning i ny­e­re tid. Så det er for nemt at sid­de i sit eget smør­hul og kal­de an­dre men­ne­sker be­kvem­me­lig­heds­fl ygt­nin­ge. Det er ud­tryk for en for­fær­de­lig vær­di­kamp på ord, for har man ba­re talt med én en­kelt fl ygt­ning, ved man, hvad det hand­ler om. Der­for er det hor­ri­belt, at nog­le og­så prø­ver at for­k­lej­ne si­tu­a­tio­nen ved at kal­de fl ygt­nin­ge for mi­gran­ter. DET ER JO ik­ke for­di, at Dan­mark går for­re­st i at mod­ta­ge fl ygt­nin­ge over­ho­ve­det. Vi er num­mer 46 på FNs glo­ba­le li­ste over mod­ta­ger­lan­de af fl ygt­nin­ge. Kor­ri­ge­rer man for ind­komst, er vi num­mer 81. Så re­to­rik­ken er helt uhen­sigts­mæs­sig. MAN­GE FLYGT­NIN­GE FÅR asyl, for­di de fl yg­ter fra no­get, der er så fryg­te­ligt, at man ik­ke vil sen­de dem tilbage til det. Dan­mark er for­plig­tet til at over­hol­de men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­nen, og vi har et men­ne­ske­ligt og glo­balt an­svar for at be­skyt­te men­ne­sker, der er for­fulg­te el­ler fl yg­ter fra krig. Al­le men­ne­sker bør be­hand­les li­ge og med vær­dig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.