Nej, nog­le ud­nyt­ter fl ygt­nin­ge­kri­sen

BT - - DEBAT - MARTIN HEN­RIK­SEN

Ud­læn­din­ge­ord­fø­rer, DF

af dem, som kom­mer til Eu­ro­pa og Dan­mark, er ik­ke fl ygt­nin­ge, men be­kvem­me­lig­heds­fl ygt­nin­ge. Un­der dæk­ke af fl ygt­nin­ge­strøm­men fra Sy­ri­en prø­ver de at kom­me til Eu­ro­pa for at få et bed­re liv. De på­står at væ­re fl ygt­nin­ge, og det er ut­ro­ligt svært for myn­dig­he­der­ne at gen­nem­skue, da man­ge sy­re­re får op­hold­stil­la­del­se eft er en en­kelt sam­ta­le med Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen. Det er tæt på umu­ligt at fak­tatjek­ke de op­lys­nin­ger, der

EN PÆN PO­R­TION

kom­mer frem i så­dan en asyl­sam­ta­le. Når nog­le ud­nyt­ter et sy­stem, der er skabt for at hjæl­pe men­ne­sker på fl ugt, er det an­svars­fuldt at på­pe­ge, at der er men­ne­sker, der mis­bru­ger sy­ste­met.

nu, er der ta­le om me­re end en fl ygt­nin­ge­strøm. Jeg me­ner, det er en de­ci­de­ret fol­ke­van­dring, vi ser fra lan­de med vok­sen­de be­folk­nin­ger og so­ci­a­le pro­ble­mer. Kom­bi­ne­ret med for­skel­li­ge kon­fl ik­ter gør det, at vi op­le­ver er en mas­siv fol­ke­van­dring mod Eu­ro­pa nu.

SOM SI­TU­A­TIO­NEN ER

på med at mora­li­se­re, og der er fl ere hen­syn at ta­ge. Men det er et moralsk spørgs­mål, om man vil ka­ste ens land ud med ba­de­van­det, for­di nog­le me­ner, at vi skal ta­ge imod så man­ge men­ne­sker. På den ene si­de kan Dan­mark ik­ke kla­re me­re, og på den an­den si­de er det og­så et spørgs­mål om at hjæl­pe folk, som på man­ge må­der har det skidt. Det kan væ­re folk i nær­om­rå­der­ne til kon­fl ik­ter el­ler folk, der er ud­sat for na­tur­ka­ta­stro­fer. Vi skal hjæl­pe folk, når der er mu­lig­hed for det. Men vi har og­så en for­plig­tel­se i for­hold til vo­res lands­mænd.

MAN SKAL PAS­SE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.