Når Skat un­der­sø­ger sig selv

ME­NER

BT - - DE­BAT -

Det er en sag helt uden si­destyk­ke i dan­marks­hi­sto­ri­en, som har ramt Skat. Svim­len­de 6,2 mia. kr. er ble­vet ud­be­talt til uden­land­ske svind­le­re, der har fun­det et åbent hul i statskas­sen. SKAN­DA­LEN ER TIL at ta­ge og fø­le på. Tænk, hvad bor­ger­ne kun­ne ha­ve få­et for 6,2 mia. kr., hvis Skat hav­de haft styr på tin­ge­ne.

Det bur­de væ­ret åben­lyst for en­hver, at der er sket mas­si­ve svigt, når mil­li­ar­der­ne så ube­svæ­ret er for­s­vun­det. Men så­dan ser Skat ik­ke på det. Der skal en un­der­sø­gel­se til, før di­rek­tør Jes­per Røn­now Si­mon­sen vil for­hol­de sig til, om Skat kun­ne ha­ve gjort no­get an­der­le­des. Og hvem skal så stå for den un­der­sø­gel­se? Ja, det skal Skat så­mænd.

Det skri­ger til him­len, at den myn­dig­hed, der har sendt mil­li­ar­der i hæn­der­ne på uden­land­ske fup­ma­ge­re, nu skal un­der­sø­ge sig selv. Sæt dog en uvil­dig un­der­sø­gel­se i gang hur­tigst mu­ligt.

På tre år er ind­tæg­ter­ne fra ud­byt­teskat­ten om­trent for­doblet. Men til­ba­ge­be­ta­lin­gen til ud­læn­din­ge er næ­sten seks­doblet. Hvor­for op­da­ge­de Skat ik­ke, at re­fu­sio­ner­ne eks­plo­de­re­de voldsomt me­re end ind­tje­nin­gen? For det var nem­lig ik­ke Skat selv, der fat­te­de mi­stan­ke til, at no­get var galt. Sa­gen rul­le­de først eft er en hen­ven­del­se fra en uden­land­sk myn­dig­hed.

Læg der­til at Skat for år til­ba­ge al­le­re­de blev ad­va­ret om, at der skul­le bed­re styr på til­ba­ge­be­ta­ling af ud­byt­teskat­ten. NU ER SKAT så i gang med at un­der­sø­ge sig selv. Hvis Skat skal be­va­re ba­re en gnist af tro­vær­dig­hed i be­folk­nin­gen, må den un­der­sø­gel­se le­de frem til, at der er sket svigt på svigt, som skal ha­ve kon­se­kven­ser for le­del­sen. For hvor­dan skal vi bor­ger­ne kun­ne sto­le på, at vi be­ta­ler den ret­te skat, når Skat sen­der pen­ge­ne vi­de­re til uden­land­ske svind­le­re uden at op­da­ge, at der er no­get galt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.