Ja­lou­si kan hav

19- årig mand dræb­te mor, far og sto­re­bror. Brødreja­lou­si kan ha­ve dre­vet den vel­lid­te un­ge mand til van­vit­tig ger­ning

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk jm­mo@ bt. dk Mor­ten Toft mo­to@ bt. dk Den 19- åri­ge er va­re­tægts­fængs­let og skal men­ta­lun­der­sø­ges. BT i går.

FA­MI­LIE­TRA­GE­DIE

Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le Chok­ket har langt­fra for­ta­get sig i et lil­le nor­dø­stjysk lands­by­sam­fund. Her blev en sær­de­les vel­lidt fa­mi­lie med mor, far og den æld­ste af to søn­ner på 22 år nat­ten til ons­dag dræbt på den mest be­sti­al­ske vis i hjem­met – en smuk, idyl­lisk og vel­holdt hvid­kal­ket tre­læn­get lyste­jen­dom.

Den tredob­bel­te drabs­mand er fa­mi­li­ens te­e­na­ge­søn på 19, der som den ene­ste ik­ke bo­e­de hjem­me, men for sig selv i en ung­doms­bo­lig i Aal­borg. Han har til­stå­et dra­be­ne un­der et grund­lovs­for­hør.

Suc­ces­rig sto­re­bror

Al­le spør­ger nu sig selv om, hvor­dan den­ne ufat­te­li­ge tragedie kun­ne ske. In­gen hav­de til­sy­ne­la­den­de set fa­re­sig­na­ler blin­ke rødt, før det fryg­te­li­ge blod­bad og tre men­ne­skers liv op­hør­te ét eft er ét in­den for gan­ske få mi­nut­ter om­kring klok­ken 02.50 nat­ten til ons­dag.

Men no­get ty­der på, at ja­lou­si fra den 19- åri­ges si­de i for­hold til sin vel­lid­te og suc­ces­ri­ge sto­re­bror, som var møn­ster­stu­de­ren­de på en læn­ge­re­va­ren­de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se og den udad­vend­te af de to, kan ha­ve væ­ret med­vir­ken­de til at dri­ve ham ud i van­vid­det, så han nu er tredob­belt drabs­mand. Og af sam­me år­sag og på al­ler­vær­ste vis har mi­stet bå­de sto­re­bro­de­ren og beg­ge si­ne for­æl­dre .

En af po­li­tiets te­ser

Ja­lou­si i for­hold til broderen blev an­ty­det un­der den åb­ne del af grund­lovs­for­hø­ret af den 19- åri­ge ved Ret­ten i Aal­borg , hvor der blev af­sagt ken­del­se om va­re­tægts­fængs­ling og men­ta­lun­der­sø­gel­se af den lang­lem­me­de te­e­na­ger.

Og Nord­jyl­lands Po­li­ti kig­ger fort­sat i den ret­ning un­der ar­bej­det med at af­dæk­ke bag­grun­den for fa­mi­lie­tra­ge­di­en.

Lars Nørskov Jør­gen­sen, kri­mi­nal­kom­mis­sær og eft er­forsk­nings­le­der i den uhyg­ge­li­ge sag, si­ger om brød­re- ja­lou­si som mu­ligt mo­tiv:

» Det er en af de te­ser, vi ar­bej­der med i eft er­forsk­nin­gen. Men vi har ik­ke no­get en­de­gyl­digt at si­ge om det på nu­væ­ren­de tids­punkt. Ef­ter­forsk­nin­gen kø­rer, og vi ar­bej­der hen imod at kun­ne fast­læg­ge mo­ti­vet, « si­ger han til BT.

En af drabs­man­dens al­ler­nær­me­ste ven­ner, som han ind­til nu har gå­et på stu­di­e­hold med, og som BT har talt med, er li­ge så cho­ke­ret og ufor­stå­en­de over­for dra­be­ne som al­le an­dre.

Rar og be­ha­ge­lig fyr

Når ven­nen skal gran­ske sin hjer­ne for, hvad han me­ner, der kan ha­ve ført til, at den 19- åri­ge gik amok med en kniv mod sin egen fa­mi­lie, ly­der hans konklusion så­dan: ning af, at han hav­de vol­de­li­ge ten­den­ser. Der­for tror de og­så, at no­get har slå­et klik den skæb­nesvan­gre nat.

» Han kan ik­ke ha­ve væ­ret sig selv. Når han kom­mer til sig selv igen, er jeg sik­ker på, at han vil for­try­de det re­sten af si­ne da­ge, « som en ven for­mu­le­rer det.

Vir­ke­de upå­vir­ket

Da den 19- åri­ge ons­dag blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Aal­borg, vir­ke­de han – i hvert fald udadtil – nær­mest fuld­stæn­dig upå­vir­ket af si­tu­a­tio­nen.

Han be­kræft ede med fast, klar stem­me, at han var den, han var, da dom­mer Car­sten Mi­chel­sen bad ham om det.

Og da han som al­ler­sid­ste hand­ling i rets­mø­det – in­den han blev ført i ar­re­sten til va­re­tægts­fængs­ling og se­ne­re men­ta­lun­der­sø­gel­se – blev spurgt, om han vil­le el­ler hav­de be­hov for at si­ge no­get, sva­re­de han blot: » Næ. «

Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.