’’

BT - - NYHEDER - Ven til den tredob­bel­te drabs­mand

Han kan ik­ke ha­ve væ­ret sig selv. Når han kom­mer til sig selv igen, er jeg sik­ker på, at han vil for­try­de det re­sten af si­ne da­ge

» Jeg ken­der ham jo re­la­tivt godt og som en me­get rar og be­ha­ge­lig fyr, jeg ik­ke kun­ne fo­re­stil­le mig vil­le ty til vold på no­gen må­de. Vi har væ- ret sam­men hver ene­ste dag gen­nem to år i klas­sen, og jeg har væ­ret hjem­me hos ham i hans lej­lig­hed fl ere gan­ge. For ny­lig mi­ste­de han sin læ­re­plads, for­di det pri­va­te fi rma, han var i, kun hav­de skre­vet kon­trakt for ét år. Han fi k den ik­ke for­læn­get, og der­for skul­le han tilbage i sko­le­prak­tik. Jeg tror ik­ke, det var ham, der stop­pe­de læ­re­for­hol­det, men at det blev op­sagt fra fi rma­ets si­de.

Hvis jeg skal gi­ve et bud på, hvad der kan væ­re år­sag til, hvad der er sket, så kan jeg fo­re­stil­le mig, at han er ta­get hjem for at snak­ke med for­æl­dre­ne om det med læ­re­plad­sen – selv om han nor­malt ik­ke snak­ke­de ret me­get med dem.

Men de er må­ske ble­vet su­re el­ler skuff ede over det og har hen­vist til sto­re­bro­de­ren, der er væl­dig suc­ces­fuld og i gang med en stør­re ud­dan­nel­se. Og så er et skæn­de­ri må­ske gå­et vir­ke­lig me­get over ge­vind, « si­ger kam­me­ra­ten, hvis iden­ti­tet af hen­syn til nav­ne­for­bud­det i sa­gen ik­ke kan næv­nes her.

No­get har slå­et klik

BT har og­så talt med en ræk­ke an­dre ven­ner og be­kend­te til den un­ge ger­nings­mand. De be­skri­ver ham al­le som en ven­lig ung mand, der blandt an­det var glad for at spil­le com­pu­ter. In­tet pe­ge­de i ret-

Chok og van­tro

BT tal­te i går med fi re fa­mi­lie­med­lem­mer til de dræb­te og drabs­man­den. De er al­le sta­dig i en til­stand af chok og helt og al­de­les ufor­stå­en­de over for tra­ge­di­en . En af dem si­ger:

» Det var en god fa­mi­lie – al­le fi re. Vi an­dre kan slet ik­ke for­stå, hvad der er sket. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.