Stær­ke fø­lel­ser på spil

BT - - NYHEDER -

Bir­ger A. Andersen

i Aal­borg frem, at der iføl­ge ger­nings­man­dens egen for­kla­ring for­ment­lig har væ­ret ta­le om en form for ja­lou­si i fa­mi­li­en, uden at de nær­me­re de­tal­jer om det fo­re­lø­big er ble­vet kendt.

Og net­op ja­lou­si kan væ­re en af de stær­ke fø­lel­ser, som pro­fes­sio­nel­le eks­per­ter oft e stø­der på, når bag­grun­den for drab i Dan­mark bli­ver ana­ly­se­ret – ek­sem­pel­vis ved men­ta­lun­der­sø­gel­ser af ger­nings­man­den.

» Al­le men­ne­ske­li­ge fø­lel­ser kan spil­le ind i den slags dra­ma­ti­ske sa­ger. Vre­de, ja­lou­si, had og kær­lig­hed er al­men­men­ne­ske­li­ge fø­lel­ser, der oft e spil­ler med ind, når det går så galt, « si­ger over­læ­ge Met­te Brandt- Chri­sten­sen, der er kli­nik­chef på Retspsy­ki­a­trisk Cen­ter Glo­strup på Glo­strup Ho­spi­tal og næst­for­mand i Retslæ­ge­rå­det.

Hun un­der­stre­ger, at hun ik­ke har kon­kret kend­skab til den ak­tu­el­le fa­mi­lie­tra­ge­die fra Nord­jyl­land, og kun ud­ta­ler sig til BT på et ge­ne­relt plan.

Drab er sjæld­ne

» Ja­lou­si kan væ­re en stærk fø­lel­se at skul­le hånd­te­re, og det kan gæl­de bå­de i for­hold til en part­ner og sø­sken­de, hvis man fø­ler, at de får al op­mærk­som­he­den, så man selv fø­ler sig min­dre­vær­dig. Men det kræ­ver nor­malt rig­tig me­get, før man

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.