Ve ført til drab

BT - - NYHEDER -

over­skri­der nor­mer­ne for, hvad man gør, så det en­der i drab, « til­fø­jer kli­nik­che­fen.

» Hel­dig­vis er drab sjæld­ne fo­re­te­el­ser, der tit har sam­men­hæng med, at ger­nings­man­den ek­sem­pel­vis en­ten er på­vir­ket af stoffer og al­ko­hol el­ler har en form for per­son­lig­heds­for­styr­rel­se.

Der kan og­så væ­re ta­le om al­vor­lig psy­kisk syg­dom med ek­sem­pel­vis psy­ko­ser. Det vil som re­gel væ­re syn­ligt for om­gi­vel­ser­ne, men der kan væ­re mas­ser af græn­se­til­fæl­de, hvor det kan væ­re svært at se, « til­fø­jer Met­te BrandtChri­sten­sen.

Iføl­ge kli­nik­che­fen på det retspsy­ki­a­tri­ske cen­ter i Glo­strup er det sjæl­dent, at børn og helt un­ge slår ihjel. Men når det sker, kan ger­nin­gen of­te for­kla­res med en form for umo­den­hed, hvor den un­ge ik­ke end­nu fuldt ud er i stand til at over­skue kon­se­kven­ser­ne af sin hand­ling.

» Når et ungt men­ne­ske slår ihjel, skyl­des det ik­ke nød­ven­dig­vis, at ger­nings­man­den er psy­kisk syg. Al­le mu­lig­he­der kan stå åb­ne i for­hold til år­sa­gen. Hvis man træk­ker en pa­ral­lel til sko­le­sky­de­ri­er, kan man of­te i de sa­ger bag­ef­ter og­så ri­ve sig i hå­ret i un­dren over, hvad der var år­sag til sky­de­ri­er­ne, « til­fø­jer Met­te Brandt- Chri­sten­sen.

En dybt ry­stet na­bo går tur med sin hund ved ejen­dom­men, hvor den fryg­te­li­ge tragedie fandt sted, mens po­li­ti­hjem­me­værn be­vog­ter ind­kørl­sen og den bun­ke af blom­ster og lys, som ho­ber sig op. Fo­to: Jens An­ton Havskov

Kri­mi­nal­tek­ni­ke­re klædt i ka­rak­te­ri­sti­ske ly­se­blå pla­stik­hel­drag­ter og blå fo­d­over­træk ar­bej­de­de i går sta­dig på ger­nings­ste­det.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.