Po­li­ti og tek­ni­ke­re mas­sivt til ste­de

BT - - NYHEDER -

EFTERFORSKNING Den smuk­ke, vel­hold­te lan­de­jen­dom nor­døst for Aal­borg, som nat­ten til ons­dag blev for­vand­let fra at væ­re et idyl­lisk hjem for en ker­ne­fa­mi­lie gen­nem 28 år til på et øje­blik at bli­ve til et uhyg­ge­ligt og blo­digt ger­nings­sted for tre knivdrab på far, mor og æld­ste søn, er fort­sat af­spær­ret og ram­me om po­li­tiets mas­si­ve til­ste­de­væ­rel­se.

Ar­bej­der på høj­tryk

Fle­re hold kri­mi­nal­tek­ni­ke­re klædt i ka­rak­te­ri­sti­ske ly­se­blå pla­stik­hel­drag­ter, blå fo­d­over­træk og ma­sker for det me­ste af an­sig­tet ar­bej­de­de i går sta­dig på høj­tryk in­den­for i ejen­dom­men, mens re­fleks­vest- klædt mand­skab fra po­li­ti­hjem­me­vær­net holdt even­tu­el­le nys­ger­ri­ge på af­stand rundt om den tre­læn­ge­de lyst­gård.

Ud på ef­ter­mid­da­gen an­kom Nord­jyl­lands Po­li­ti med yder­li­ge­re mand­skab og ma­te­ri­el i form af en mand­skabs­vogn og kom­man­do­cen­tral, som blev pla­ce­ret in­de på gårds­plad­sen.

Alt imens der sta­dig kom­mer ven­ner og be­kend­te til adres­sen for at læg­ge en buket i dét, der nu kan be­teg­nes som et hav af blom­ster og tænd­te stea­rin­lys, be­de en stille bøn el­ler ba­re stå tan­ke­ful­de og tri­ste for­an ind­kørs­len til ejen­dom­men.

Hyg­ge­de sig i ha­ven

Na­bo­en gik ved mid­dags­tid i går som så of­te før tur med hund­en Mil­le for­bi ejen­dom­men. Han er sta­dig dybt ry­stet over dra­be­ne. Han si­ger:

» Det er helt ufor­klar­ligt, hvad der er sket. De men­ne­sker var al­tid smi­len­de og ven­li­ge. De hav­de tit gæ­ster de­r­in­de, og det er ik­ke ret læn­ge si­den, at jeg gik for­bi og kun­ne hø­re, hvor­dan de hyg­ge­de sig ude i ha­ven. De har bo­et her i 27- 28 år som mi­ne na­bo­er. De har al­tid væ­ret ra­re og ven­li­ge. «

ja­hh@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.