Fan­get og tæsket med en ham­mer

Kendt er­hvervs­mand blev groft mis­hand­let og kid­nap­pet

BT - - NYHEDER -

Pe­ter Øl­holm Hans­son

Kid­nap­pet, tru­et, bun­det på hæn­der og fød­der og gen­nemtæ­sket med værk­tøj. Det var iføl­ge et op­sigtsvæk­ken­de an­kla­ge­skrift vir­ke­lig­he­den for en er­hvervs­mand tilbage i marts. Man­den er kendt for at ha­ve stå­et bag fle­re kon­kurs­ram­te sel­ska­ber og har og­så op­t­rå­dt i tv. År­sa­gen til de vold­som­me be­gi­ven­he­der er ef­ter si­gen­de en øko­no­misk kon­flikt med tid­li­ge­re sam­ar­bejds­part­ne­re.

Sa­gen blev i går op­rul­let ved Ret­ten i Kol­ding. Tre mænd er til­talt for grov vold, fri­heds­be­rø­vel- se og al­vor­li­ge trus­ler be­gå­et mod den kend­te er­hvervs­mand, der er om­fat­tet af nav­ne­for­bud.

Iføl­ge ankla­ge­skrif­tet op­søg­te de tre mænd på hen­holds­vis 28, 22 og 35 år er­hvervs­man­den på hans bopæl i Syd­jyl­land i marts i år.

Her til­tvang mæn­de­ne sig ad­gang til hans bopæl og trak en pla­sti­cpo­se over ho­ve­d­et på ham, stram­me­de po­sen, så han ik­ke kun­ne få luft og lag­de pla­stik ud på gul­vet i hans kon­tor.

Kno­jern og ham­mer

Ef­ter­føl­gen­de bandt de er­hvervs­man­den på hæn­der og fød­der. De slog ham fle­re gan­ge i ho­ve­d­et og på krop­pen bå­de med hæn­der­ne, men og­så med kno­jern og en ham­mer. En neds­try­ger­klin­ge blev og­så sat mod er­hvervs­man­dens hals.

Iføl­ge an­kla­ger­fuld­mæg­tig Jes­per Ru­bow ken­der de tre til­tal­te er­hvervs­man­den på grund af, at ved­kom­men­de for år tilbage an­gi­ve­ligt fun­ge­re­de som kon­su­lent for et fir­ma, to af de til­tal­te eje­de, in­den det gik kon­kurs.

De til­tal­te har ved rets­mø­der for­kla­ret, at de me­ner at ha­ve en halv mil­li­on kro­ner til go­de hos er­hvervs­man­den. Of­fe­ret me­ner dog - iføl­ge an­kla­ge­ren - ik­ke at ha­ve no­get mel­lemvæ­ren­de med de til­tal­te.

Ved be­sø­get på er­hvervs­man­dens bopæl tru­e­de de tre mænd iføl­ge ankla­ge­skrif­tet de­res of­fer til at la­ve en købs­kon­trakt på en va­re­bil og ud­le­ve­re nøg­ler og re­gi­stre­ring­s­at­te­sten til bi­len. I sam­me om­bæ­ring blev er­hvervs­man­den tvun­get til at ud­le­ve­re to ure, tre kre­dit­kort og to mo­bil­te­le­fo­ner.

Yder­me­re tvang de til­tal­te de­res of­fer til at ud­fyl­de skø­der på to ejen­dom­me, der skul­le over­dra­ges til dem, in­den er­hvervs­man­den blev tvun­get ud i de til­tal­tes bil og tvun­get til at kø­re med.

Un­der mø­det med er­hvervs­man­den tru­e­de de sam­ti­dig - iføl­ge ankla­ge­skrif­tet - of­ret med at slå ham og hans dat­ter ihjel og skæ­re lem­mer­ne af ham. Li­ge­le­des tru­e­de de tre mænd an­gi­ve­ligt og­så med at vold­ta­ge - og ef­ter­føl­gen­de dræ­be er­hvervs­man­dens ve­nin­de.

Knyt­te­de næ­ver

Al­le tre til­tal­te har er­kendt, at de op­søg­te er­hvervs­man­den på hans bopæl, men næg­ter bå­de til­ta­len for vold af sær­lig far­lig ka­rak­ter, fri­heds­be­rø­vel­se og trus­ler. En af de til­tal­te har dog iføl­ge an­kla­ge­ren er­kendt at ha­ve slå­et er­hvervs­man­den med knyt­te­de næ­ver.

Sid­ste rets­mø­de i sa­gen fin­der sted i ok­to­ber. An­kla­ge­ren kræ­ver fængsels­straf til al­le tre til­tal­te.

To af dem kræ­ves ud­vist af Dan­mark.

Det var her i Ret­ten i Kol­ding, at sa­gen i går blev op­rul­let.

Fo­to: Claus Fi­sker

phan@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.