Det var som at se ham selv

Tid­li­ge­re OB- spil­ler Leif Andersen spil­le­de sam­men med ’ Ri­car­do’ i 50’ er­ne, og for ham var ’ Som­me­ren ’ 92’ som at se land­stræ­ne­ren selv

BT - - NYHEDER - Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk Fo­tos: Si­mon Skip­per/ Bax Lind­hardt

SOM­ME­REN ’ 92

’ Som­me­ren ’ 92’ rul­ler i dis­se da­ge over bi­o­gr­af­lær­re­der­ne i Dan­mark, hvor tu­sind­vis af spænd­te dan­ske­re strøm­mer til for at se el­ler gen­se for­tæl­lin­gen om den fan­ta­sti­ske fod­bold­tri­umf fra 1992.

Fil­men med Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen ( Ul­rich Thom­sen) i ho­ved­rol­len har rørt an­mel­de­re og se­e­re, men for én var det en helt spe­ci­el op­le­vel­se.

Den nu pen­sio­ne­re­de Leif Andersen spil­le­de på hold med Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen i Oden­se Bold­klub, da land­stræ­ne­ren var spil­ler i klub­ben i pe­ri­o­den 1955- 1962.

Leif Andersen hu­sker ty­de­ligt ti­den med ’ Ri­chard’, som han kal­der for al­le ti­ders fyr. Men der­for var der og­så eks-

Ma­rie Vin­berg, spe­ci­a­lestu­de­ren­de på KU:

» Jeg sy­nes, det var sjovt at se he­le for­tæl­lin­gen og få et ind­blik i me­di­er­nes rolle un­der en slut­run­de, og hvor­dan de blæ­ser det he­le op. Der­u­d­over var jeg overrasket over, at sku­e­spil­ler­ne var så go­de fod­bold­tek­nisk. Det er må­ske ik­ke en fan­ta­stisk film rent film­tek­nisk, det er me­re en god for­tæl­ling om et styk­ke dan­marks­hi­sto­rie. « tra store for­vent­nin­ger til Ul­rich Thom­sens po­rtræt­te­ring af land­stræ­ne­ren.

’ Al­le ti­ders fyr’

» De var vir­ke­lig go­de. For os, der har mødt ’ Ri­chard’ i vir­ke­lig­he­den, var det nøj­ag­tig som at se og hø­re ham igen.

Han var jo al­le ti­ders fyr, si­ger Leif Andersen og vi­ser et hold­kort frem fra en kamp mod AGF, hvor hans navn står ved si­den af Ri­chard Møl­ler Ni­el­sens og over­for AGF- leg­en­den Hen­ry From. Sam­ti­dig knyt­ter Leif Andersen en lil­le anek­do­te om den 76- åri­ge EM- me­ster.

» Vi var en­gang på fe­rie sam­men med min ko­ne. Hver gang vi hav­de spist, så rej­ste han sig op og sag­de til mig og min ko­ne Han­ne, at vi li­ge skul­le hen på den her café, hvor de hav­de en rig­tig god kop kaf­fe. Og så skul­le vi da og­så li­ge ha­ve en ’ ka­ge på fod’. Ved du hvad det er? Det er et lil­le glas cog­nac, « si­ger Eli og Ben­te, ar­bej­der på Ra­dis­son Blu: Eli: » Det er klart den bed­ste film, jeg har set i år. He­le hi­sto­ri­en var fan­ta­stisk. Jeg hu­sker ty­de­ligt EM i ’ 92, så det var vildt at genop­le­ve det. Det var rig­tig godt la­vet. Jeg er helt rørt. Der er in­tet ne­ga­tivt at si­ge. « Ben­te: » Det gik ba­re for hur­tigt, så nu skal jeg hjem at gen­se se­mi­fi­na­le­kam­pen mod Hol­land i af­ten. «

Pe­der Mo­o­re, le­der af værk­sted i Aal­borg:

» Jeg sy­nes, den gi­ver et godt ind­blik i, hvor­dan det var, når man nu ik­ke selv kan hu­ske det. Man bli­ver sta­dig rørt, så det var vildt. Blan­din­gen af de gam­le klip og så hen til, hvor de står på ba­nen, så ik­ke så godt ud, men el­lers var det godt. « Leif Andersen med det stør­ste smil og øj­ne fyldt med min­der.

Leif Andersen var ud­over at væ­re spil­ler for OB og­så træ­ner for den da­væ­ren­de di­vi­sions­klub i 1986.

Der­u­d­over er han et stort navn i OB, hvor han har få­et til­delt ærespri­ser­ne ’ Sølvnå­len’ og ’ Gar­næs- po­ka­len’ - beg­ge pri­ser for klub­med­lem­mer, der har ydet fri­vil­ligt ar­bej­de i klub­ben i over 15 år.

Ek­stra Bla­det

**** **

’ Ul­rich Thom­sen er bå­de blød og ba­stant som Ri­car­do, og det er i hans lu­ne sel­skab, at fil­men får sin krog i til­sku­e­ren. Det er lang tid si­den, at Thom­sen er set så god’.

Ber­ling­s­ke

**** **

Kas­per Bar­fo­ed har med ’ Som­me­ren ’ 92’ skabt en dybt me­dri­ven­de, hu­mo­ri­stisk og fa­bel­ag­tigt vel­tur­ne­ret film om fod­bold, stolt­hed, sam­men­hold – og om vær­di­en af god gam­mel­dags fynsk stæ­dig­hed’.

BT *** ***

Leif Andersen, her sam­men med sin ko­ne Han­ne på bil­le­det yderst til ven­stre, var ven med Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen, som han spil­le­de sam­men med i OB i sin tid. Leif Andersen var me­get im­po­ne­ret over Ul­rich Thom­sens præ­sta­tion i rol­len som hans nu af­dø­de ven.

jepp@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.