Bus brændt af på asyl­cen­ter

An­gre­bet er en op­trap­ning, og in­spira­tio­nen kom­mer sand­syn­lig­vis fra Tys­kland, me­ner for­sker

BT - - NYHEDER - Lou­i­se Stigs­gaard Nis­sen lsn@ ber­ling­s­ke. dk 1jo­hh@ ber­ling­s­ke. dk

ERHVERSAKTIVE LÆ­GER

HÆR­VÆRK

En grå, ud­brændt bus, hvis in­dre er for­vand­let til aske. Det var sy­net, der i går mor­ges mød­te Erik Boye Kirk, fri­vil­lig ved et asyl­cen­ter på Djursland.

» Jeg tænk­te: Det sker ik­ke her­hjem­me hos mig i min bag­ha­ve. Det må væ­re i Tys­kland, langt ude på høj­re­fl øj­en, at folk gør den slags ting. Det får mig til at tro, at ger­nings­mæn­de­ne har få­et hjælp ude­fra, « si­ger Erik Boye Kirk.

Asyl­cen­tret på Djursland er ble­vet ud­sat for hær­værk to gan­ge før. Men det nye an­greb, som po­li­ti­et blev op­mærk­som på ved to- ti­den nat­ten mel­lem ons­dag og tors­dag, er en op­trap­ning:

» Før kon­klu­de­re­de jeg: Det er dren­ge­stre­ger. Men at en bus er sat i brand, er me­re al­vor­ligt. Det kræ­ver plan- læg­ning. Det kræ­ver, at man har brænd­bar væ­ske med. Jeg kan hø­re på be­bo­er­ne, at de er tryk­ke­de, « ud­dy­ber Erik Boye Kirk.

In­tens eft er­forsk­ning

Østjyl­lands Po­li­ti si­ger, at de ’ ta­ger sa­gen me­get al­vor­ligt’:

» Det er helt util­ste­deligt, at men­ne­sker fl yg­ter fra krig og nød – og så våg­ner op til en bræn­den­de bus midt om nat­ten, « si­ger po­li­ti­kom­mis­sær Re­ne Raff o, der eft er­for­sker sa­gen.

» Vi vil gø­re me­get for at fi nde ud af, hvem der har gjort det. «

Po­li­ti­et spær­re­de tors­dag for­mid­dag om­rå­det om­kring asyl­cen­tret af, hvor bå­de hunde og tek­ni­ke­re le­der ef­ter spor. Blandt an­det ta­ger po­li­ti­et prø­ver af graf­fi tien på mu­ren.

Over­for bus­sen, som ger­nings­mæn­de­ne sat­te i brand, har brandstift er­ne med sor­te bog­sta­ver skre­vet: ’ Før­ste ad­var­sel!’ og ’ DNSB!’ ledsa­get af et ha­ge­kors. DNSB står for Dan­marks Na­tio­nalso­ci­a­li­sti­ske Be­væ­gel­se. Es­ben Ro­h­de Kri­sten­sen, der er be­væ­gel­sens par­ti­for­mand, si­ger:

» Hvem som helst kan skri­ve vo­res ini­ti­a­ler. Der er nog­le, der er util­fred­se med asyl­cen­tret. Jeg kan kun si­ge, at jeg for­står godt, at folk fø­ler sig fru­stre­re­de over cen­tret. Men vi har ik­ke no­get med det at gø­re. «

Po­li­ti­et ude­luk­ker ik­ke, at DNSB kan ha­ve spil­let en rolle.

» DNSB ind­går og­så blandt dem, vi eft er­for­sker. Vi må ven­te at se, hvad eft er­for­sker­ne fi nder ud af, « si­ger Re­ne Raff o, po­li­ti­kom­mis­sæ­ren.

In­spira­tion fra Tys­kland

I Tys­kland har man den se­ne­ste tid op­le­vet en mar­kant stig­ning i al­vor­ligt hær­værk og an­greb mod asyl­cen­tre som re­ak­tion mod den store strøm af fl ygt­nin­ge. Der har og­så væ­ret fl ere ek­semp­ler på brandstift el­se. Østjyl­lands Po­li­ti kan ik­ke af­vi­se, at ger­nings­man­den til tors­da­gens hær­værk på Djursland har la­det sig in­spi­re­re af bil­le­der­ne fra Tys­kland.

Det sam­me vur­de­rer Chris Holm­sted Lar­sen, der for­sker i po­li­tisk ek­stre­mis­me på Roskil­de Uni­ver­si­tet.

» Man skal selv­føl­ge­lig pas­se på med at læ­se en ten­dens ind i det, men det er jo ty­de­ligt, at ger­nings­man­den er in­spi­re­ret af det, der fo­re­går i Tys­kland.

Det er og­så sand­syn­ligt, at ved­kom­men­de øn­sker at sæt­te en kæ­de­re­ak­tion i gang med det her, « si­ger han.

Asyl­cen­tret på Djursland har før væ­ret ud­sat for hær­værk - 20. marts og 31. juli i år. Men det er und­ta­gel­sen i for­hold til, hvor­dan der bli­ver ta­get imod fl ygt­nin­ge rundt om i lo­ka­l­om­rå­der­ne, un­der­stre­ger for­ske­ren.

» Ge­ne­relt er fl ygt­nin­ge ble­vet godt mod­ta­get rundt om i Dan­mark, og vi har jo hel­dig­vis væ­ret skå­net for den slags frem­med­fj end­ske hær­værksak­tio­ner, « for­kla­rer Chris Holm­sted Lar­sen, der dog ik­ke tør ude­luk­ke, at vi kan se fl ere af den slags an­greb.

» Si­tu­a­tio­nen æn­drer sig dag­ligt, og hav­de du spurgt mig for en må­ned si­den, vil­le jeg hel­ler ik­ke på no­gen må­de ha­ve kun­net for­ud­se de an­greb, vi li­ge nu ser i Tys­kland mod fl ygt­nin­ge­cen­tre­ne. «

Fri­vil­li­ge i mod- ak­tion

Erik Boye Kirk er på Djursland sam­men med an­dre fri­vil­li­ge ved at or­ga­ni­se­re en modak­tion til hær­værk­sepi­so­den. Ar­ran­gø­rer­ne har mo­bi­li­se­ret fl ere præ­ster, fri­vil­li­ge og be­bo­e­re til at mø­de op søn­dag klok­ken 14.

» Hvis na­zi­ster­ne hav­de nos­ser til det, vil­le de stille sig åbent op, og så skal vi lo­ka­le nok ta­ge en snak med dem. Vi le­ver i et de­mo­kra­tisk sam­fund, hvor der er nog­le spil­le­reg­ler. En­ten si­ger man åbent, hvad man me­ner – el­lers ti­er man stille. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.