På jagt i ar­bejds­ti­den

BT - - NYHEDER - Sø­ren Berg­gre­en Toft Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FRYNS

I ad­skil­li­ge til­fæl­de har an­sat­te i Na­tursty rel­sen rejst fl ere hund­re­de ki­lo­me­ter for at gå på jagt i an­dre lands­de­le.

De så­kald­te re­gu­le­rings­j­ag­ter fo­re­går al­tid på hver­da­ge, og i nog­le til­fæl­de med bå­de løn og kør­sels­godt­gø­rel­se, skri­ver dr. dk.

På re­gu­le­rings­j­ag­ter­ne sky­der Na­tursty­rel­sens med- ar­bej­de­re de hjor­te, der er i over­skud ved jagtsæ­so­nens af­slut­ning, for på den må­de at sik­re en bæ­re­dyg­tig be­stand.

Lan­det rundt med riff el

I de­cem­ber 2014 og ja­nu­ar 2015 delt­og an­sat­te i Na­tursty­rel­sen iføl­ge DR he­le 127 gan­ge i jag­ter i an­dre lands­de­le end den, hvor de var an­sat, og den prak­sis er iføl­ge for­mand for Thi­sted Jagt­for­e­ning Per Poul­sen ’ un­der al kri­tik og fuld­stæn­dig uri­me­lig’, som han si­ger til dr. dk.

I en pres­se­med­del­el­se op- ly­ser Na­tursty­rel­sen dog, at det ik­ke er al­le an­sat­te, der del­ta­ger i re­gu­le­rings­j­ag­ter, der får løn og kør­sels­godt­gø­rel­se. Iføl­ge Na­tursty­rel­sen er det kun me­d­ar­bej­de­re, der ar­bej­der med så­kaldt jagt- og vildt­for­valt­ning, der får løn og kørepenge for at del­ta­ge i re­gu­le­rings­j­ag­ter­ne.

Til dr. dk ud­tryk­ker Han­ne Kri­sten­sen, di­rek­tør i Na­tursty­rel­sen, dog en vis over­ra­skel­se over om­fan­get af jag­ter, hvor Na­tursty­rel­sens an­sat­te ta­ger til en an­den lands­del for at gå på jagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.