Dømt for bed­ra­ge­ri mod Mær­sk

BT - - NYHEDER -

An­dreas Ny­gaard Just 23 mil­li­o­ner kro­ner. Det er be­lø­bet, som en 30- årig rus­sisk mand skal be­ta­le tilbage til sin tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ver, Mær­sk Dril­ling.

Man­den blev i går idømt fi re års ube­tin­get fængsel for groft bed­ra­ge­ri mod virk­som­he­den ved Ret­ten i Lyng­by, og der­u­d­over skal han alt­så be­ta­le de stjå­l­ne pen­ge tilbage. Man­den blev oveni fængsels­dom­men ud­vist af Dan­mark for be­stan­dig, op­ly­ser Ankla­ge­myn­dig­he­den.

Den 30- åri­ge rus­ser blev an­holdt i ju­ni, og der gik kun 76 da­ge fra an­hol­del­se til dom. Det glæ­der vi­ce­statsad­vo­kat Per Fi­ig fra Statsad­vo­ka­tu­ren for Sær­lig Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kri­mi­na­li­tet.

Kom­pli­ce­ret sag

» Sa­gen er kom­pli­ce­ret, for­di det dre­jer sig om en rus­sisk mand, der ik­ke har no­get til­hørs­for­hold til Dan­mark ud­over sin an­sæt­tel­se ved en dansk virk­som­hed. Des­u­den har samt­li­ge kri­mi­nel­le for­hold fun­det sted ved den ve­stafri­kan­ske kyst. Men da man­den skul­le til Dan­mark på be­søg, slog man til.

Den døm­te rus­ser ar­bej­de­de på bore­p­lat­for­men Mær­sk De­li­ve­rer, der lig­ger ud for Vestafri­kas kyst. Han blev dømt for fem for­hold af bed­ra­ge­ri af sær­lig grov ka­rak­ter og et for­søg på at gø­re det sam­me i tids­pe­ri­o­den fra fe­bru­ar 2011 til maj 2014. Bed­ra­ge­ri­et be­stod i at god­ken­de be­ta­lin­ger for fi kti­ve le­ve­ran­cer fra et gha­ne­sisk fi rma.

Den døm­te rus­ser ar­bej­de­de på bo­re­rig­gen Mær­sk De­li­ve­rer ud for Vestafri­kas kyst.

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ud over bus­af­bræn­din­gen hav­de hær­værks­mæn­de­ne ma­let ha­ge­kors og ini­ti­a­ler­ne for Dan­marks Na­tio­nalso­ci­a­li­sti­ske Be­væ­gel­se. Fo­to: Bo Amstrup og pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.