29- årig vold­ta­get af far hver uge i 24 år

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

SE­X­MIS­BRUG

En ual­min­de­lig grum sag om et jysk for­æl­dre­pars sy­ste­ma­ti­ske voldtægt og an­den seksu­el mis­hand­ling gen­nem 24 år af en nu 29- årig kvin­de er på vej til Ret­ten i Vi­borg.

Fa­de­ren er til­talt for ugent­ligt, her­un­der i fl ere pe­ri­o­der fl ere gan­ge om da­gen, at ha­ve haft sam­le­je med sin dat­ter og og­så at ha­ve haft an­den form for seksu­elt sam­kvem med hen­de.

Mor og­så til­talt

Han har un­der eft er­forsk­nin­gen af sa­gen sid­det va­re­tægts­fængs­let og gør det sta­dig.

Mo­de­ren er til­talt for he­le ti­den at ha­ve væ­ret vi­den­de om sex- over­gre­be­ne og la­det dem pas­se­re uden at gri­be ind, selv om hun over­væ­re­de dem. Den 64- åri­ge kvin­de er ik­ke va­re­tægts­fængs­let.

Beg­ge for­æl­dre næg­ter sig skyl­di­ge. Iføl­ge ankla­ge­skrif­tet fandt voldtæg­ter­ne sted i pe­ri­o­den fra juli 1990 til som­me­ren 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.