Der­for dø­de is­b­jør­nen Knut

BT - - NYHEDER - Mads Mo­strup Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

OPKLA­RING

He­le ver­den var fo­rel­sket i Knut, den lil­le is­b­jørn fra Berl­ins zoo­lo­gi­ske ha­ve, der blev op­dræt­tet af dy­re­pas­se­re, da dens mor ik­ke vil­le ha­ve no­get med den at gø­re.

I åre­ne eft er føds­len i 2006 var Knut en ve­ri­ta­bel me­di­e­sen­sa­tion, der trak hund­redt­u­sind­vis af gæ­ster til zoo i Ber­lin, men en mart­s­dag i 2011 faldt is­b­jør­nen plud­se­lig om og dø­de for øj­ne­ne af fl ere hund­re­de for­fær­de­de til­sku­e­re.

Nu, me­re end fi re år se­ne­re, har for­ske­re fun­det for­kla­rin- gen på det mysti­ske døds­fald, skri­ver Vi­den­skab. dk. Knut led af en ty­pe hjer­ne­be­tæn­del­se, som man hidtil har tro­et kun kun­ne ram­me men­ne­sker.

Syg­dom kan fore­byg­ges

» Vi var ret fa­sci­ne­re­de over re­sul­ta­tet. An­ti- NMDA re­cep­tor en­cep­ha­li­tis er først for ny­lig op­da­get hos men­ne­sker. Hvis be­hand­lin­gen, som bru­ges på men­ne­sker, og­så kan bru­ges på vil­de dyr, kan man­ge til­fæl­de af fa­tal hjer­ne­be­tæn­del­se i zoo bli­ve fore­byg­get frem­over, « si­ger pro­fes­sor Alex Gre­enwood fra forsk­nings­cen­tret Leib­niz- In­sti­tut für Zoo- und Wildti­er­fors­chung iføl­ge Vi­den­skab. dk i en pres­se­med­del­el­se.

Knut blev for­ladt af sin mor og blev op­fo­stret af dy­re­pas­se­ren Tho­mas Dör­fle­in. Han dø­de af en blod­prop kort ef­ter Knut.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.