Kjærs kær­lig­heds­ga­ve

Chri­sti­an Kjær foræ­re­de sin ko­ne en rød Fer­ra­ri Ca­li­for­nia

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk

FER­RA­RI

Rig­man­den, ad­vo­ka­ten, prins­ge­ma­lens ven og Jan­ni Spies’ eks­mand, Chri­sti­an Kjær, valg­te at de­mon­stre­re sin kær­lig­hed til sin nye ko­ne, den iransk- fød­te læ­ge Sus­an Asta­ni, ved at gi­ve hen­de en ek­stra fød­sels­dags­ga­ve til fle­re mil­li­o­ner kro­ner. Det skri­ver Se og Hør i den­ne uge.

Chri­sti­an Kjær hav­de fak­tisk al­le­re­de fejret hu­stru­ens 45 års fød­sels­dag 22. juli på par­rets land­sted på Ve­nø i Lim­fjor­den med en af­stik­ker i he­li­kop­ter til Ska­gen for at spi­se frokost. Men al­li­ge­vel syn­tes han, at Sus­an Asta­ni skul­le ha­ve en ek­stra ga­ve som tegn på hans store kær­lig­hed til hen­de.

Der­for hav­de han i al hem­me­lig­hed in­ve­ste­ret om­kring fi­re mil­li­o­ner kro­ner i en knal­drød Fer­ra­ri Ca­li­for­nia, som han hav­de gemt hjem­me på Sand­b­jerg­gård i Høster­køb. Og som han præ­sen­te­re­de for sin ko­ne, da de vend­te hjem fra Ve­nø.

» Han er ba­re så sød, og jeg er helt vild med den bil. Jeg el­sker ba­re at kø­re i den, « for­tæl­ler Sus­an Asta­ni til Se og Hør.

Har al­drig haft det bed­re

Det glæ­der hen­des 72- åri­ge æg­te­fæl­le me­get, at hans kær­lig­heds­ga­ve er ble­vet mod­ta­get med så stor be­gej­string. Til Se og Hør gi­ver han nem­lig ud­tryk for, at han al­drig har haft det bed­re, end han har det med sin og Sus­ans nye lil­le fa­mi­lie. Par­ret blev gift sid­ste år, og for godt tre år si­den fik de søn­nen Ale­xan­der sam­men.

Det var an­gi­ve­ligt hans fød­sel, der var år­sag til, at Chri­sti­an Kjærs dat­ter fra æg­te­ska­bet med Jan­ni Spies, Mi­cha­la Kjær, slog hån­den af sin far.

Ud­over søn­nen Ale­xan­der og dat­te­ren Mi­cha­la er Chri­sti­an Kjær og­så far til Phi­lip Kjær, som han fik med sin før­ste hu­stru, bal­let­dan­se­rin­den Fritzy Koch, og søn­nen Chri­stop­her, som han og­så fik sam­men med Jan­ni Spies.

Og­så Sus­an Asta­ni har børn fra et tid­li­ge­re æg­te­skab, nem­lig dat­te­ren Stel­la på ni år og søn­nen Leon på ot­te år.

Chri­sti­an Kjær er vild med sin ko­ne Sus­an Asta­ni og foræ­re­de hen­de en ek­stra fød­sels­dags­ga­ve til fi­re mil­li­o­ner kro­ner.

Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.