DER­FOR BE­GIK HA

Som sort og ho­mo­seksu­el i en kon­ser­va­tiv ame­ri­kansk syd­stat føl­te Ve­ster Fla­na­gan sig for­skel­s­be­hand­let

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

DOB­BELT­MORD I USA

Det var ned­skyd­nin­gen af ni sor­te kir­ke­gæn­ge­re i Charl­ston, South Ca­ro­li­na 17. ju­ni, der fik den 42- åri­ge Ve­ster Lee Fla­na­gan til gå amok og dræ­be to tid­li­ge­re kol­le­ga­er på di­rek­te tv. Men iføl­ge dob­belt­mor­de­rens så­kald­te ma­ni­fest har tra­ge­di­en væ­ret læn­ge un­der­vejs.

Og i ma­ni­fe­stet be­skri­ver Fla­na­gan sig selv som ’ en kr­udt­tøn­de, der blot ven­te­de på at sprin­ge i luf­ten’.

Tid­ligt ons­dag mor­gen dræb­te den for­hen­væ­ren­de tv- vært, der pro­fes­sio­nelt kald­te sig selv Bry­ce Wil­li­ams, to af si­ne for­hen­væ­ren­de kol­le­ga­er fra den ame­ri­kan­ske tv- sta­tion WDBJ- 7 i sta­ten Vir­gi­nia - un­der en di­rek­te ud­sen­del­se. Godt fi­re ti­mer se­ne­re tog han sit eget liv. Men før sin nø­je plan­lag­te for­bry­del­se send­te han et 23 si­der langt brev til den lands­dæk­ken­de tv- sta­tion ABC, hvori han i de­tal­jer for­kla­rer, hvor­for han med si­ne eg­ne ord ’ kog­te over’ og be­gik dob­belt­mord.

Som ho­mo­seksu­el og sort hav­de Ve­ster Fla­na­gan så­le­des he­le sit liv følt sig for­fulgt og be­hand­let rin­ge­re end si­ne hvi­de kol­le­ga­er.

Tru­e­de si­ne kol­le­ger

Og i en nøg­le­sæt­ning fra bre­vet, som ABC først modt­og to ti­mer ef­ter for­bry­del­sen, skri­ver Fla­na­gan blandt an­det:

’ Det var kir­ke­skyd­nin­gen, der for al­vor fik bæ­ge­ret til at fly­de over. Men min vre­de har væ­ret vok­sen­de i lang tid. Jeg har væ­ret som en men­ne­ske­lig kr­udt­tøn­de, der ba­re ven­ter på at sprin­ge i luf­ten, BOOM’.

For to år si­den blev Ve­ster Fla­na­gan på grund af sam­ar­bejds­van­ske­lig­he­der fy­ret fra tv- sta­tio­nen, som beg­ge hans of­re Ali­son Par­ker og Adam Ward ar­bej­de­de for. Og det gik iføl­ge tid­li­ge­re kol­le­ga­er ik­ke ud­ra­ma­tisk for sig.

Så­le­des måt­te stu­di­er­ne først evaku­e­res. Og mens po­li­ti­et fy­sisk før­te den fy­re­de tv- vært til sin bil, råb­te han an­gi­ve­ligt trus­ler imod si­ne nu for­hen­væ­ren­de kol­le­ga­er.

Og fy­rin­gen i Vir­gi­nia var ik­ke Ve­ster Fla­na­gans før­ste.

Dra­ma­tisk fy­ring

I år 2000 mi­ste­de han så­le­des sit job som jour­na­list ved en tv- ka­nal i det nord­li­ge Fl­o­ri­da. Her var han og­så an­kla­get for at true si­ne kol­le­ga­er. Og ef­ter fy­rin­gen sagsøg­te han ar­bejds­plad­sen for ra­cis­me - en chi­ka­ne han og­så føl­te sig ud­sat for i Vir­gi­nia. tryk­ker Ve­ster Lee Fla­na­gan og­så sym­pa­ti og li­ge­frem be­un­dring for an­dre ame­ri­kan­ske mas­se- og mas­sa­kre­mor­de­re som Eric Har­ris og Dylann Kle­bold, der dræb­te 13 i Col­ora­do og Su­eng- Hui Cho, Vir­gi­nia tech- stu­den­ten, der skød og dræb­te 31 uskyl­di­ge på sin skole i Vir­gi­nia.

Og iro­nisk nok var en del af for­må­let med Ve­ster Fla­na­gans for­bry­del­se præ­cis ma­gen til det mo­tiv, der lå bag, da den hvi­de ra­cist Dylann Roof i ju­ni dræb­te de ni sor­te kir­ke­gæn­ge­re i Charl­ston, nem­lig ra­ce­krig i USA.

’ Ja, det ly­der som om, jeg er vred. Det er jeg. Og det har jeg al god grund til at væ­re. Men når jeg for­la­der den­ne ver­den, vil det kun væ­re med én fø­lel­se i hjer­tet: fred.’

Dræb­te og­så si­ne kat­te

I sit brev til­står Ve­ster Fla­na­gan og­så, at han for ny­lig dræb­te beg­ge si­ne kat­te. Men og­så her skyl­der han skyl­den på tv- sta­tio­nen, der fy­re­de ham.

På grund af sin nu langt rin­ge­re løn som te­le­fon­me­d­ar­bej­der i et lo­kalt sy­ge­sik­rings­fir­ma, hav­de Fla­na­gan an­gi­ve­ligt ik­ke råd til en lej­lig­hed, hvor man kun­ne ha­ve hus­dyr.

’ Jeg er ble­vet kaldt ’ bøs­se’. Jeg er ble­vet kaldt ’ abe’. Og jeg er ble­vet kaldt ’ ta­ber’. Men nu er det slut. Jeg er træt af mis­bru­get. Og der er in­gen vej tilbage’. Så­dan skri­ver Ve­ster Fla­na­gan heni­mod slut­nin­gen af sit lange brev.

Og da hans fa­mi­lie i Veil­lejo, Ca­li­for­ni­en stil­le­de op til en slags pres­se­kon­fe­ren­ce, gav de den­ne besked via en tals­mand:

» Vi sør­ger over of­re­ne for den­ne me­nings­lø­se for­bry­del­se. Og vi vil ger­ne si­ge und­skyld til al­le, der har lidt og li­der. «

Vej­r­vært Leo Hirs­h­brun­ner, der ar­bej­de­de sam­men med de to dræb­te, kni­ber en tå­re ved de man­ge buket­ter, der er lagt til ære for de to tv- folk. Fo­to: AFP

Ve­ster Fla­na­gan be­skri­ver sig selv som en men­ne­ske­li­ge kr­udt­tøn­de, der ba­re ven­ter på at sprin­ge i luf­ten. Ons­dag dræb­te han to for­hen­væ­ren­de kol­le­ga­er på di­rek­te tv. Fo­to: Reu­ters

I den­ne ud­lej­nings­bil be­gik Ve­ster Fla­na­gan selv­mord ef­ter at ha­ve be­gå­et de to mord. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.