AN DOB­BELT­MORD Den sid­ste sms til kæ­re­sten

BT - - NYHEDER - Be­rit Hartung beh@ bt. dk)

KÆ­RE­STEN SKUDT

Me­d­ar­bej­der­ne på den ame­ri­kan­ske tv- sta­tion WDBJ- TV er i chok over gårs­da­gens skud­dra­ma, hvor en jour­na­list og en ka­me­ra­mand blev dræbt. Ik­ke mindst tv- vær­ten Chris Hurst, som dan­ne­de par med den dræb­te repor­ter Ali­son Par­ker.

’ God­nat, sø­de du.’

Så­dan lød den sid­ste sms, den ame­ri­kan­ske tv- vært Chris Hurst fik fra sin kæ­re­ste, tv- repor­ter Ali­son Par­ker.

Hurst og Ali­son Par­ker var li­ge flyt­tet sam­men. De to kol­le­ger hav­de dan­net par si­den nytår og tal­te al­le­re­de om at bli­ve gift.

Få ti­mer ef­ter de bruta­le ned­skyd­nin­ger, lag­de Chris Hurst en sta­tus på sin pro­fil på Fa­ce­book, hvor han for­tal­te om for­hol­det til sin dræb­te kol­le­ga.

Over for bri­ti­ske Daily Mail har han og­så for­talt lidt me­re om de sid­ste ti­mer, de to til­brag­te sam­men.

Da han kom hjem fra sin af­ten­vagt på tv- sta­tio­nen Me­lis­sa Ott gen­nem­le­ver i dis­se da­ge et ma­re­ridt, som hø­rer de al­ler­mest bar­ske Hol­lywood- film til. Ons­dag mor­gen tog hun på ar­bej­de på den ame­ri­kan­ske tv- sta­tion WDBJ7, hvor hun sad bag ka­me­ra­er­ne og pro­du­ce­re­de da­gens nyheds­ud­sen­del­ser.

Alt var nor­malt - li­ge ind­til det øje­blik, hvor der plud­se­lig blev af­fy­ret skud midt un­der et in­ter­view, der blev sendt li­ve på ka­na­len.

Me­lis­sa Ott kun­ne kun se til, mens tv- ka­me­ra­et faldt til jor­den ef­ter de før­ste 4- 5 skud. Vel­vi­den­de at det var hen­des for­lo­ve­de, Adam Ward, der var fo­to­gra­fen på ste­det.

Me­lis­sa Ott og Adam Ward var ble­vet for­lo­vet tid­li­ge­re på året og stod for­an et nyt, spæn­den­de kapitel i de­res liv. Ud­over æg­te­ska­bet hav­de Ott net­op få­et et nyt job i by­en Char­lot­te, og Ward hav­de be­slut­tet sig for at føl­ge med hen­de.

’ I dag blev min ver­den fuld­stæn­dig vendt på hove- WDBJ- TV tirs­dag nat, ven­te­de han på, at kæ­re­sten skul­le stå op. Han ar­bej­der på af­ten­fla­den, mens hun var repor­ter på mor­ge­nens tid­li­ge ud­sen­del­ser.

Mor­gen­mad og mad­pak­ke

» Den­ne mor­gen skul­le hun ek­stra tid­ligt op, for­di hun skul­le la­ve den repor­ta­ge ved Smith Mountain La­ke. Jeg la­ve­de mor­gen­mad til hen­de og en mad­pak­ke, hun kun­ne ta­ge med sig. Og så send­te jeg det. Nye even­tyr med min for­lo­ve­de, nyt job, ny by, at bli­ve gift, stif­te fa­mi­lie, kø­be et hjem - alt det er nu ta­get fra mig. Jeg er ik­ke o. k. Og det bli­ver jeg hel­ler ik­ke i lang tid,’ skri­ver Me­lis­sa Ott bl. a. på sin Fa­ce­book- si­de.

Og som om ta­bet af Adam hen­de af sted, « for­tæl­ler Chris Hurst, som er en af sta­tio­nens nyheds­vær­ter, til den bri­ti­ske avis.

Da Ali­son kom på ar­bej­de, skrev hun en sms til Chris for at for­tæl­le, at hun var kom­met godt frem.

’ Jeg kun­ne godt li­de, at hun gav mig en mel­ding, så jeg vid­ste, at hun var kom­met godt på job. Det gjor­de hun og­så den­ne nat, og det sid­ste jeg hør­te fra hen­de var: God nat, sø­de du.’ ik­ke var nok, så blev der gne­det salt i det enor­me sår se­ne­re på da­gen.

Her an­kom den bru­dekjo­le, Me­lis­sa Ott skul­le ha­ve haft på til sit bryl­lup - som det ul­ti­ma­ti­ve sym­bol på alt det, der med ét er ta­get fra hen­de.

mi­ke@ bt. dk

Den dræb­te Ali­son Par­ker ses her sam­men med sin kæ­re­ste Chris Hurst, der selv er tv­nyheds­vært.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.