Last­bil fyldt med dø­de flygt­nin­ge

Østrig­ske myn­dig­he­der be­kræf­ter, at op imod 50 men­ne­sker er dø­de

BT - - NYHEDER - Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Sten Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

MEN­NE­SKES­MUG­LING

Østrigs po­li­ti fandt i går op mod 50 dø­de flygt­nin­ge i en par­ke­ret last­bil.

Last­bi­len hav­de un­gar­ske num­mer­pla­der. Nyheds­bu­reau­et Reu­ters ci­te­rer en tals­mand for den un­gar­ske pre­mi­er­mi­ni­ster for, at det un­gar­ske po­li­ti sam­men med det østrig­ske po­li­ti ar­bej­der på at fin­de frem til bi­lens ejer­mand.

Iføl­ge avi­sen Kro­nen Zei­tung var det højst sand­syn­ligt man­gel på ilt, der ko­ste­de flygt­nin­ge­ne li­vet. De­res lig blev fun­det i en last­bil, der stod par­ke­ret i nødspo­ret på mo­tor­vej­en A4 nær by­en Pan­dorf.

Det var an­gi­ve­ligt me­d­ar­bej­de­re fra det lo­ka­le vejvæ­sen, der un­dre­de sig over, at bi­len hav­de holdt par­ke­ret læn­ge, hvor­for de kon­tak­te­de po­li­ti­et, som gjor­de den gruop­væk­ken­de op­da­gel­se.

Det østrig­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um be­kræf­ter iføl­ge fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er, at mel­lem 20 og 50 flygt­nin­ge er dø­de. Sam­ti­dig ty­der alt på, at chauf­før­en er stuk­ket af.

St­u­vet sam­men i va­re­vogn

Tid­li­ge­re tors­dag op­ly­ste østrigsk po­li­ti iføl­ge Kro­nen Zei­tung, at myn­dig­he­der­ne i tirs­dags hav­de stop­pet tre men­ne­skes­mug­le­re ved Bruck an der Leitha. De var i færd med at smug­le 34 flygt­nin­ge, her­i­blandt ti børn, over græn­sen fra Un­garn i en va­re­vogn.

Flygt­nin­ge­ne har si­den for­kla­ret po­li­ti­et, at de blev st­u­vet sam­men i va­re­vog­nen, og at der ik­ke var luft nok til at kun­ne træk­ke vej­ret or­dent­ligt. Flygt­nin­ge­ne hav­de gen­tag­ne gan­ge bedt om en pau­se, men det var ble­vet ig­no­re­ret af men­ne­skes­mug­ler­ne, som hav­de kørt non- stop fra den ser­bi­ske græn­se til Østrig – alt­så he­le vej­en tværs over Un­garn.

Det er sket fle­re gan­ge i lø­bet af som­me­ren, at der er ble­vet fun­det flygt­nin­ge st­u­vet sam­men i last­bi­ler i Østrig. Tid­li­ge­re i au­gust blev der ek­sem­pel­vis fun­det 85 flygt­nin­ge låst in­de i et ef­ter­ladt kø­re­tøj på mo­tor­vej­en. De hav­de væ­ret nødt til at skæ­re hul­ler i si­der­ne for at kun­ne træk­ke vej­ret, skri­ver nor­ske vg. no.

Lig i skib

Iføl­ge FN er der i lø­bet af årets før­ste syv må­ne­der kom­met 340.000 flygt­nin­ge og ind­van­dre­re til EU. Imens er over 2.300 flygt­nin­ge be­kræf­tet dø­de i de­res for­søg på at kryd­se Mid­del­ha­vet på de­res vej fra Nord­afri­ka til Ita­li­en og Græken­land.

Så sent som ons­dag fandt den ita­li­en­ske kystvagt li­ge­ne af ca. 50 flygt­nin­ge i et skib på Mid­del­ha­vet ud for Li­by­ens kyst.

Østrig­ske rets­me­di­ci­ne­re ar­bej­der ved last­bi­len med de for­råd­ne­de lig. Me­d­ar­bej­de­re fra det lo­ka­le vejvæ­sen hav­de un­dret sig over, at den un­gar­ske bil hav­de holdt par­ke­ret læn­ge. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.