Spar tu­sin­der med LED- lys

Nye pæ­rer er en rig­tig god in­ve­ste­ring

BT - - FORBRUG - An­dreas Bach Hou­gaard ahou@ bt. dk

EN LYS IDÉ

En ud­skift­ning af din bo­ligs el­pæ­rer kan hur­tigt gi­ve fle­re pen­ge i lom­men. En in­ve­ste­ring i strøm­be­spa­ren­de LED- lys er ik­ke ba­re godt for mil­jø­et, men den er og­så tjent ind igen ef­ter få år. For en al­min­de­lig fa­mi­lie kan be­spa­rel­sen let bli­ve på op imod 2.000 kro­ner om året.

LED- pæ­rer er ved at bli­ve et hit blandt dan­sker­ne. Pæ­rer­ne har væ­ret på mar­ke­det i en del år, og nu er dan­sker­ne ved at ta­ge dem til sig. Og med god grund. Pæ­rer­ne er enormt strøm­be­spa­ren­de og er ble­vet af en god kva­li­tet, der bå­de hol­der læn­ge og har et lys, der min­der me­get om det, man ken­der fra glø­de­pæ­rer. Det for­tæl­ler Mik­kel Bey­er, som er salgs­le­der for for­bru­ge­ren­he­den hos Phi­lips.

Ly­sets var­me

» Det har væ­ret så­dan tid­li­ge­re, at me­get LED- lys var koldt i far­ven. Det er dog ret­tet til gen­nem ti­den, og man­ge af de LED- pæ­rer, man kan kø­be i dag, er 2.700 kel­vin, hvil­ket sva­rer til ly­set, man får fra en al­min­de­lig glø­de­pæ­re, « si­ger han.

Kel­vin er det, man må­ler ly­sets var­me i, og man vil ty­pisk fin­de pæ­rer i om­rå­det mel­lem 2.700- 3000. Jo tæt­te­re på 3.000, des kol­de­re og me­re hvidt bli­ver ly­set. Af sam­me år­sag sæl­ges der ik­ke sær­ligt man­ge pæ­rer med så hø­je kel­vin­gra­der i Nor­den, for­tæl­ler Mik­kel Bey­er.

Han til­fø­jer, at LED- pæ­rer bå­de kan fås som ret­nings­be­stem­te pæ­rer, men og­så som lyskil­der, der ly­ser op som al­min­de­li­ge glø­de- og spa­repæ­rer.

Des­u­den be­mær­ker han, at for­de­le­ne ud over det me­get la­ve strøm­for­brug er, at LED- pæ­rer tæn­der i sam­me øje­blik, man tryk­ker på kon­tak­ten. Der­til vir­ker de fint sam­men med lys­dæm­pe­re og æn­drer ik­ke far­ve i ly­set, når man dæm­per det, i mod­sæt­ning til spa­repæ­rer. Man skal dog væ­re op­mærk­som på ik­ke al­tid ba­re at gå ef­ter det bil­lig­ste mær­ke, hvis man vil ha­ve den bed­ste op­le­vel­se med sit lys: li­tet. Der er små im­por­tø­rer, som kø­ber bil­li­ge lyskil­der hjem fra Østen, og der er of­te ik­ke den sam­me form for kva­li­tets­sik­ring. «

Tho­mas Tel­li­er og hans fa­mi­lie har ud­skif­tet sat­m­li­ge spa­re-, glø­de- og ha­lo­gen­pæ­rer med LED- pæ­rer i sam­råd med Char­lot­te Enoch, der er ener­gi­rå­d­gi­ver for Dong Ener­gy. Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.