’’

BT - - FORBRUG -

Det er til at ta­ge og fø­le på, og vi var over­ra­ske­de over, at vi kun­ne spa­re så man­ge pen­ge Tanja Tel­li­er og hen­des fa­mi­lie spa­rer år­ligt

1.800 kr. på skif­tet til LED- pæ­rer

» Tit vil pris og kva­li­tet hæn­ge sam­men, men det er egent­lig vig­ti­ge­re, at man går ef­ter de vel­kend­te, store mær­ker, da man i så fald er sik­ker på et ens­ar­tet lys og en god kva-

Iføl­ge Dong Ener­gy har en hus­stand i gen­nem­snit 24 el­pæ­rer, hvis man ik­ke med­reg­ner uden­dørs­be­lys­ning. Det gen­nem­snit­li­ge el­for­brug for en fa­mi­lie på fi­re, der bor i hus uden el­var­me og elvand­var­mer, er 5.181 kWh om året. For en fa­mi­lie på fi­re i lej­lig­hed lig­ger gen­nem­snit­tet no­get la­ve­re: 3.046 kWh om året.

Store be­spa­rel­ser

Char­lot­te Enoch, der er ener­gi­rå­d­gi­ver for Dong Ener­gy, for­kla­rer, at der er man­ge pen­ge at hen­te i en kom­plet ud­skift­ning af sit lys. I for­hold til en glø­de­pæ­re kan man spa­re helt op mod 75 pro­cent af sit ener­gi­for­brug til be­lys­ning, hvis man ud­skif­ter med en spa­repæ­re – men med en LED spa­rer man helt op til 90 pro­cent.

Hun un­der­stre­ger, at man skal se en ud­skift­ning af si­ne pæ­rer til LED- lys som en in­ve­ste­ring, som hur­tigt gi­ver

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.