Følg dit for­brug

BT - - FORBRUG -

over­skud. For selv­om en kom­plet ud­skift­ning af en hel hus­stands be­lys­ning hur­tigt kan lø­be op i fle­re tu­sin­de kro­ner, er be­spa­rel­sen i ener­gi stor, og tak­ket væ­re den lange le­ve­tid, der er på LEDlys, vil der og­så gå læn­ge­re tid, før de skal skif­tes i for­hold til glø­de- og spa­repæ­rer. En LED- pæ­re hol­der ty­pisk 1025 år, af­hæn­gigt af kva­li­te­ten og bru­gen, og ko­ster som re­gel mel­lem 100 og 300 kro­ner. Til sam­men­lig­ning hol­der en spa­repæ­re 6- 10 år og en ha­lo­gen­pæ­re cir­ka to år.

Te­e­na­ge­døtre

Fa­mi­li­en Tel­li­er har få­et rå­d­giv­ning af Char­lot­te Enoch om, hvor­dan den kun­ne ned­brin­ge sit for­brug og sam­ti­dig få­et skif­tet al­le lyskil­der ud med LED.

Fa­mi­li­en har 42 blan­de­de spa­re-, glø­de- og ha­lo­gen­pæ­rer i de­res lej­lig­hed, og ale­ne ved ud­skift­nin­gen af dem til LED an­slår Char­lot­te Enoch, at fa­mi­li­en kan spa­re 1.800 kro­ner om året. At der var så me­get at spa­re, kom bag på Tanja Tel­li­er:

» Det er til at ta­ge og fø­le på, og vi var over­ra­ske­de over, at vi kun­ne spa­re så man­ge pen­ge. Der­til er vi ge­ne­relt ble­vet me­get me­re op­mærk­som­me på, hvor­dan vi bru­ger strøm, her i hu­set, « si­ger Tanja Tel­li­er, der ar­bej­der som bio­a­na­ly­ti­ker.

Bå­de hun og man­den, som er bør­ne­p­sy­ko­log, har gjort et stort ar­bej­de for at gø­re de­res to døtre me­re op­mærk­som­me på at bru­ge min­dre strøm. De­res råd er det sam­me som ener­gi­rå­d­gi­ve­rens:

» Børn og te­e­na­ge­re har et rig­tig stort for­brug af strøm. Hvis man vil se be­spa­rel­ser, er man nødt til at få dem med på spa­re­vog­nen. Vo­res er­fa­ring er, at det er let­test, hvis man lok­ker med at bru­ge de spa­re­de pen­ge på dem i be­gyn­del­sen. Så bli­ver det hur­tigt en va­nesag for dem, og så hu­sker de at sluk­ke frem­over, « si­ger Char­lot­te Enoch.

Nye va­ner

Ud­over ud­skift­ning af be­lys­ning kan man og­så spa­re go­de pen­ge ved at æn­dre si­ne va­ner.

Char­lot­te Enoch for­tæl­ler, der kan skæ­res op mod 10 pro­cent af el­reg­nin­gen ved gan­ske en­kelt at væ­re op­mærk­som på, hvad der bru­ger strøm, og ik­ke mindst hvor­dan man bru­ger det.

» Man skal sim­pelt­hen bli­ve me­re op­mærk­som på at sluk­ke på kon­tak­ten. Det kan vir­ke så sim­pelt, men der er man­ge, som ik­ke tæn­ker over at sluk­ke ly­set, når de går ud af et lo­ka­le, « si­ger hun.

bt. dk/ plus Følg med i dit el­for­brug ved at af­læ­se din el­må­ler med jæv­ne mel­lem­rum. Så bli­ver det bå­de nem­me­re og sjove­re at spa­re på strøm­men, for­di man kan se, det gør en for­skel. Man kan i vis­se til­fæl­de og­så an­skaf­fe sig et så­kaldt SparO­me­ter, som kan ud­reg­ne det spe­ci­fik­ke for­brug for en­kel­te ap­pa­ra­ter. De kan of­te lå­nes på bi­bli­o­te­ker­ne rundt om­kring i Dan­mark el­ler hos el­sel­ska­ber­ne. Al­ter­na­tivt kan de kø­bes i de fle­ste byg­ge­mar­ke­der.

LED- pæ­rer er ble­vet et hit blandt dan­sker­ne. Og med god grund. De er enormt strøm­be­spa­ren­de, hol­der læn­ge og har et lys, der min­der me­get om det, man ken­der fra glø­de­pæ­rer. Fo­to: Scan­pix/ Iris

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om bl. a. pri­va­tø­ko­no­mi og for­brug. Læs me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.