Mystik om n

Skat­tejæ­ge­re har fun­det mi­li­tært na­zi- tog sk

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

KRIGSSKAT

Leg­en­den har ek­si­ste­ret i år­ti­er. Ved den pol­ske by Wal­brzych er der skjult et top­hem­me­ligt tog, der er la­stet med skat­te fra Na­zi­tys­kland.

Nu har leg­en­den få­et nyt liv. Et hold af skat­tejæ­ge­re har med­delt de lo­ka­le myn­dig­he­der, at man har fun­det et tog, der sva­rer til be­skri­vel­sen af det ar­me­re­de na­zi- tog. De to mænd kræ­ver ti pro­cent af vær­di­en af to­gets ind­hold.

Ons­dag holdt myn­dig­he­der­ne i Wal­brzych en pres­se­kon­fe­ren­ce, hvor vi­ce­borg­meste­ren be­kræf­te­de, at man har fun­det ‘ no­get’.

» Wal­brzych er fuld af myste­ri­er og myter på grund af by­ens hi­sto­rie. Vi kan nu of­fi­ci­elt be­kræf­te, at vi har fun­det no­get, « sag­de Zyg­munt Nowa­czyk iføl­ge fle­re nyheds­me­di­er.

Wal­brzych i det ve­st­li­ge Po­len - få ki­lo­me­ter fra bå­de den ty­ske og tjek­ki­ske græn­se - er in­ter­es­sant på grund af de man­ge un­derjor­di­ske tun­nel­ler, der gen­nem­skæ­rer om­rå- det.

By­en var en del af na­zi­ster­nes om­fat­ten­de ‘ Pro­jekt Rie­se’, hvis for­mål end­nu er ukendt. I hvert fald ar­bej­de­de tu­sind­vis af sla­ve­ar­bej­de­re og krigs­fan­ger på at ud­gra­ve tun­nel­ler i om­rå­det. Man me­ner, at det var en del af Adolf Hit­lers ho­ved­kvar­ter, samt bom­be­sik­re­de, un­derjor­di­ske vå­ben­fa­brik­ker.

Der­for fin­des der mas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.