Azi- guldt­og

Kjult i det ve­st­li­ge Po­len

BT - - NYHEDER -

af un­derjor­di­ske tun­nel­ler i om­rå­det - kend­te som ukend­te - hvor man har fun­det ef­ter­lad­te na­zi- vå­ben, hjel­me og an­det ud­styr. Myten om guldt­o­get op­stod i da­ge­ne ef­ter An­den Ver­denskrigs af­slut­ning.

Her for­tal­te en tysk mi­ne­ar­bej­der en polsk mand, at der et sted i bjer­ge­ne var skjult et tog la­stet med guld. Si­den da har skat­tej­ag­ten væ­ret i gang. Med det se­ne­ste fund har fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er sendt kor­re­spon­den­ter til Wal­brzych for at føl­ge opkla­rings­ar­bej­det.

Mi­li­tært tog

By­ens juri­di­ske de­par­te­ment har få­et et brev fra de to skat­tejæ­ge­re, der dog ik­ke op­ly­ser to­gets po­si­tion.

» Der er in­gen tvivl om, at det er et tog in­den for vo­res di­strikt. Det er et mi­li­tært tog. Der bli­ver i bre­vet ik­ke nævnt no­get om guldskat­te, blot mi­li­tært ud­styr, « si­ger en tals­mand.

Nu ven­ter he­le ver­den på, at de pol­ske myn­dig­he­der løf­ter lidt af slø­ret for, hvad der er ble­vet fun­det i Wal­brzy­chs tun­nel­ler.

» Er det et tog, der be­vidst er ble­vet skjult, så kan det ik­ke af­vi­ses, at det er rig­get til med mi­ner el­ler an­dre fæl­der, « si­ger Ja­cek Ci­chu­ra, by­ens gu­ver­nør, der un­der­stre­ger at det er myn­dig­he­der­nes op­ga­ve at sør­ge for be­folk­nin­gens sik­ker­hed.

Iføl­ge The Gu­ar­di­an op­ly­ser en polsk jour­na­list på Twit­ter, at Po­lens mi­li­tær er i færd med at spær­re om­rå­det af.

Vi­ce­borg­meste­ren ( th) i by­en Wal­brzych be­kræf­te­de ons­dag, at der er ble­vet fun­det ’ no­get’ i om­rå­det, hvor der tid­li­ge­re er lo­ka­li­se­ret et na­zi­stisk pro­jekt. Fo­to: EPA ’ Be­ty­de­ligt fund’ gjort ved den pol­ske by Wal­brzych, By­ens vi­ce­borg­me­ster be­kræf­ter, at det er in­den­for by­ens om­rå­de. To ukend­te mænd hæv­der via en ad­vo­kat at de har fun­det det le­gen­da­ri­ske na­zi- tog. Der er ta­le om et mi­li­tært tog, hæv­der en tals­mand fra by­ens juri­di­ske de­par­te­ment. De to fin­de­res ad­vo­kat hæv­der, at der er ta­le om et fund af sam­me be­tyd­ning som Ti­ta­nic. Re­le­van­te pol­ske myn­dig­he­der hol­der øje med, om man fin­der no­get af hi­sto­risk vær­di. Kil­de: Pres­se­mø­de i Wal­brzych via The Te­le­graph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.