Va­hid le­ver i Ka­buls slum

Brød­re blev ud­vist af Dan­mark. Nu er lil­le­broren for­s­vun­det

BT - - NYHEDER - Met­te Møl­gaard mm­he@ bt. dk

UD­VIST

Pol- e Sokh­ta er et slu­m­om­rå­de i Ka­bul, Af­g­ha­ni­stan, der hu­ser man­ge hjem­lø­se, og man­ge af dem er narko­ma­ner. Of­te sam­les de her, ef­ter de er ble­vet ud­vist fra eu­ro­pæ­i­ske lan­de. Det er et hårdt om­rå­de, og om­gi­vel­ser­ne er bar­ske.

Og det er her, 23- åri­ge Va­hid Va­zi­ri har bo­et, si­den han for halvan­den må­ned si­den blev ud­vist af Dan­mark og sendt tilbage til Af­g­ha­ni­stan. Det er langt­fra det liv, han hav­de på Ama­ger, men det er vir­ke­lig­he­den, for han har in­gen fa­mi­lie i Af­g­ha­ni­stan.

Det er dog ik­ke me­get tid, han til­brin­ger i Pol- e Sokh­ta, for det me­ste af da­gen le­der han ef­ter sin lil­le­bror Abol­fa­zl, der sam­men med Va­hid blev ud­vist af Dan­mark den 29. ju­ni. Det for­tæl­ler den dan­ske jour­na­list Su­ne En­gel Ras­mus­sen, der er bo­sid­den­de i Ka­bul og har fun­det frem til Va­hid.

Sto­ler ik­ke på po­li­ti­et

» Ef­ter so­l­op­gang ta­ger Va­hid til War­dak og bru­ger det me­ste af da­gen på at le­de ef­ter sin lil­le­bror. Han sto­ler ik­ke på po­li­ti­et, så det er uden hjælp. Brød­re­ne er shi­amus­li­mer, de er en et­nisk mi­no­ri­tet, og de er der­for for­fulgt af Ta­le­ban. Og det er især der­for, han er så nervøs for sin lil­le­bror, « for­tæl­ler Su­ne En­gel Ras­mus­sen til BT.

For to uger si­den skrev BT om de to af­g­han­ske brød­re, og på det tids­punkt hav­de Va­hid kun haft mu­lig­hed for at rin­ge hjem til Dan­mark en en­kelt gang fra en lånt te­le­fon. Be­ske­den til brød­re­nes kon­takt­per­son Li­se Lom­holt var kort: Da de an­kom til Ka- bul, blev de frarø­vet alt: Pen­ge, tøj, mo­bil­te­le­fo­ner.

Men mest be­kym­ren­de for Li­se Lom­holt var be­ske­den om, at brød­re­ne var ble­vet væk fra hin­an­den, og her halvan­den må­ned ef­ter har de end­nu ik­ke fun­det hin­an­den.

Va­hid Va­zi­ri le­der ef­ter sin lil­le­bror Abol­fa­zl i Ka­bul, Af­g­ha­ni­stan. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.