’’

BT - - KULTUR -

I mod­sæt­ning til den ori­gi­na­le tri­lo­gi kom­mer man som læ­ser al­drig ba­re i nær­he­den af sto­le­kan­ten

ri­kan­ske Tom Clan­cy skrev Stieg Lars­son med fø­lel­ser­ne helt uden på tø­jet. Og alt for oft e fal­der ’ Det der ik­ke slår os ihjel’ over i den gængse og me­re uo­ri­gi­na­le stil, som vi ken­der til hud­løs­hed fra min­dre in­ter­es­san­te for­fat­te­re fra bå­de Eng­land og USA.

Og det kan væ­re svært at gen­ken­de én af ny­e­re tids mest fa­sci­ne­ren­de an­ti- hel­tin­der, Lis­beth Sa­lan­der, når hun af David La­gercrantz be­skri­ves så­le­des:

’ Hun lig­ner en un­der­be­ga­vet te­e­na­ger’.

Mens ba­nen krid­tes op til den nye for­tæl­ling, læ­rer vi ad­skil­ligt nyt... og al­li­ge­vel gam­melt.

Så­le­des dyr­ker Mi­ka­el Blom­k­vist

For før­ste gang i lang tid tæn­der Mi­ka­el Blom­k­vist på en sag.

Den fra USA net­op hjemvend­te it­stjer­ne Frans Bal­der kon­tak­ter den gam­le pres­se­lø­ve med en hi­sto­rie, der vi­ser sig at ind­dra­ge bå­de in­du­stri­spio­na­ge, ha­ck­ing og for­bry­del­ser, der stræk­ker sig helt op i ret­ning af Det Hvi­de Hus i USA.

Lom­me- psy­ko­log og ba­by­sit­ter

Men før Blom­k­vist kan læ­re de nær­me­re de­tal­jer at ken­de, bli­ver hans kil­de Frans Bal­der slå­et ihjel af mysti­ske og ut­ra­vol­de­li­ge ger­nings­mænd - for­an øj­ne­ne på den 8- åri­ge au­ti­sti­ske søn Au­gust, som ge­ni­et net­op er ble­vet gen­for­e­net med.

Eft er seks- syv ka­pit­ler kø­rer to-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.