Har fun­det ind til sin egen Pel­le

Pel­le Hve­ne­gaard er gå­et fra bar­ne­stjer­ne til tv- vært - og tu­ren har væ­ret lang

BT - - NAVNE - Ja­cob Wendt Jen­sen jwj@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

40 ÅR I MOR­GEN

Ud­over at væ­re en ram­men­de og rø­ren­de Pel­le i Bil­le Au­gusts ’ Pel­le Ero­bre­ren’ i sin tid er Pel­le Hve­ne­gaard i dag mest kendt som tv- vært.

Al­le­re­de som 11- årig kom Pel­le Hve­ne­gaard til at spil­le Pel­le i Bil­le Au­gusts Oscar- be­løn­ne­de ’ Pel­le Ero­bre­ren’ fra 1987.

Som dreng hav­de Hve­ne­gaard spil­let te­a­ter i sko­len og i fri­tids­klub­ben, men da han kom til ca­sting til ’ Pel­le Ero­bre­ren’, æn­dre­de li­vet sig ra­di­kalt. For ek­sem­pel vandt Pel­le Hve­ne­gaard pri­sen som ’ Bed­ste bar- nesku­e­spil­ler’ ved Eu­ro­pe­an Film Awards.

Den ame­ri­kan­ske fi lm­kri­ti­ker Ro­ger Ebert skrev om ’ Pel­le Ero­bre­ren’: ’ Der er ik­ke én dår­lig præ­sta­tion i fi lmen. De­butan­ten Pel­le Hve­ne­gaard sæt­ter ik­ke en fod for­kert i ti­tel­rol­len.

Der er po­e­tisk ret­fær­dig­hed i, at han i sin tid blev opkaldt eft er ro­ma­nen, der før­te til den­ne fi lm. Det er Pel­le, ik­ke Las­se, der i vir­ke­lig­he­den er cen­trum i fi lmen, der ta­ger fart, da dren­gen, som føl­ger i fod­spo­re­ne på sin fars drøm, ind­ser, at han er nødt til at føl­ge sin egen’.

Al­les øj­ne hvi­le­de der­eft er på Pel­le Hve­ne­gaard, der fi k det svært. Til Lo­ka­la­vi­sen i Kø­ge har han for­talt, hvor­dan det så ud in­de­fra:

» Det hal­ve år på fi lmen var spæn­den­de, hårdt ar­bej­de, men bag­eft er var der et stort po­styr, hvor jeg rej­ste rundt i he­le ver­den og blev me­get kendt, men det hav­de jeg ik­ke lyst til. Jeg var ba­re en rang­let te­e­na­ger, der hav­de lyst til at gem­me mig. No­get af det sjove blev ta­get ud af det for mig.

Bag­eft er var det svært at spil­le sku­e­spil igen, når der var så store for­vent­nin­ger til det he­le, og jeg tror, at jeg blev me­re ge­nert af op­le­vel­sen. Som 13- årig kan man ik­ke leve op til for ek­sem­pel et præ­di­kat som ’ Eu­ro­pas stør­ste sku­e­spil­ta­lent’. Jeg for­try­der det ik­ke, for det kan jeg ik­ke bru­ge til no­get. Men jeg vil­le nok kraft igt over­ve­je, om mi­ne eg­ne børn skul­le væ­re med i en fi lm, hvis de stod med mu­lig­he­den. Det er for tid­ligt i li­vet, at tin­ge­ne bli­ver pro­fes­sio­na­li­se­ret.

Nu er det gå­et godt, og jeg er ude på den an­den si­de, men jeg hav­de nog­le svæ­re år, hvor jeg har kæm­pet med at fi nde ud af, hvad jeg si­den skul­le, og var jeg ta­get til USA som dreng, som det var på ta­le, kun­ne jeg godt væ­re endt med en over­do­sis. «

Måt­te fi nde sin egen drøm

Som Pel­le måt­te fi nde sin egen drøm i bo­gen og fi lmen om ’ Pel­le Ero­bre­ren’, måt­te det vir­ke­li­ge livs Pel­le Hve­ne­gaard og­så fi nde sin egen drøm eft er den fan­ta­sti­ske rolle som bør­ne­sku­e­spil­ler. Det er selv­føl­ge­lig fi nt, at man er god som bør­ne­sku­e­spil­ler, og det er med ga­ran­ti spæn- den­de at væ­re med i en fi lm, men de kva­li­te­ter, man bli­ver valgt på, for­svin­der med al­de­ren, og man må fi nde sig et nyt stå­sted i li­vet.

Pel­le Hve­ne­gaard har og­så spil­let fi ne rol­ler som vok­sen. For ek­sem­pel i Aa­ge Rais’ ’ På frem­med mark’, der fo­re­går i et bor­ger­krigs­hær­get Bos­ni­en og se­ne­re i tv- se­ri­en ’ 2900 Hap­pi­ness’. Det er dog ble­vet tv- pro­duk­tion og vær­trol­len i for­skel­li­ge tv- pro­gram­mer, der er ble­vet det nye ar­bej­de.

’ Co­me­dy Fight Club’, ’ Zulu Djæv­leræs’, ’ Da­gens mand’ og ’ Ex’er­nes kamp’ er blot nog­le af tit­ler­ne.

I 2012 blev Pel­le Hve­ne­gaard gift med Ca­ro­li­ne Gul­la­ck­sen, og de to sat­ser på at adop­te­re et barn fra Sydafrika, for­tal­te de tid­li­ge­re på året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.