Et umu­ligt valg

BT - - TV - KO­ME­DI­ED­RA­MA

Rachel en ta­lent­fuld ung jurist i New York, som me­get mod sin vil - je sta­dig er sing­le, hvil­ket er et fak­tum, som hen­des slyng­ve­nin­de, den ny­for­lo­ve­de Dar­cy, oft e min­der hen­de om og dril­ler hen­de med. Men der er en grund til, at Rachel ik­ke har få­et ret me­get gang i kær­lig­heds­li­vet, selv­om hun har haft bej­le­re. Li­ge si­den stu­di­e­ti­den har hun nem­lig væ­ret hem­me­ligt fo­rel­sket i den fl ot­te Dex. Men en nat ind­træff er der plud­se­lig nog­le heft ige be­gi­ven­he­der i den el­lers så pæ­ne Ra­chels liv. Da hun fyl­der 30 år, har Dar­cy ar­ran­ge­ret et sur- pri­se- par­ty for hen­de. Eft er nog­le for­vik­lin­ger en­der Rachel i en taxa med Dex, og her be­tror han hen­de, at han egent­lig al­tid har væ­ret rig­tig glad for hen­de. De kys­ser og en­der i seng sam­men. Alt skul­le nu væ­re godt, men pro­ble­met er ba­re, at Dex er Dar­cys kom­men­de ægte- mand! Mens Dex og Dar­cys bryl­lup nær­mer sig, be­fi nder Rachel sig i en umu­lig si­tu­a­tion. Hun er fan­get mel­lem ven­ska­bet med Dar­cy og

Med­vir­ken­de: fl ot­te Dex, der må­ske er den ene­ste ene. Og hvad vil Dex egent­lig? ( TV 2)

Dar­cy ( Ka­te Hud­son) er for­lo­vet med den fl ot­te Dex ( Co­lin Eg­g­les­fi eld), men han er hem­me­ligt fo­rel­sket i Dar­cys bed­ste ve­nin­de, Rachel, og det er gen­si­digt!

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.