ROY­AL SKILS­MIS­SE I ENG­LAND

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 19 år si­den 1996:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Uan­set hvad du skal i dag, så ta­ger du det med højt hu­mør. Du vil få en til­ken­de­gi­vel­se af, at du gør dit ar­bej­de godt, hvil­ket vil glæ­de dig. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Uan­set hvad di­ne om­gi­vel­ser si­ger til dig, så vil du i den sid­ste en­de kun lyt­te til dig selv. Du har lagt en plan, og den hol­der du dig til. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der lig­ger man­ge fø­lel­ses­mæs­si­ge spæn­din­ger i luft en. Du er me­re nær­ta­gen­de og sår­bar end sæd­van­ligt. I aft en­ti­mer­ne får du en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du har man­ge go­de grun­de til at glæ­de dig over din egen frem­gang. Du er me­re fl ek­si­bel, end du nor­malt er, hvil­ket kun vil gav­ne dig. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Da­gen læg­ger op til en del, som har med kom­mu­ni­ka­tion at gø­re, og det er ik­ke li­ge me­get, hvor­dan du si­ger det, du ger­ne vil ud­sen­de. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en dag, hvor der vil fo­re­gå en mas­se på de in­dre pla­ner. Om du si­ger di­ne tan­ker højt, er dog langt fra sik­kert. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Me­get kan man si­ge om dig, men char­me det har du. Du kan med stort held bru­ge den net­op i dag, og du vil stort set få din vil­je, så vær­s­go. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der lig­ger nog­le spæn­din­ger, som kan blo­ke­re en god di­a­log mel­lem dig og di­ne om­gi­vel­ser. Det er vig­tigt, at du si­ger din ær­li­ge me­ning. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

23). ( Svær 34). ( Mid­del 31). ( Nem

Char­les, prins af Wales, og prin­ses­se Di­a­na bli­ver skilt ved en me­get pro­ble­ma­tisk skils­mis­se. Par­ret blev gift 29. juli 1981 i St. Pauls Cat­hed­ral i Lon­don.

La­dy Di­a­na om­kom 31. au­gust 1997 i en bil­u­lyk­ke. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.