Sam på fi­re år ta­ler fi­re sprog

BT - - TV -

Det er svært ik­ke at væ­re klog nok i sko­len. Men det kan og­så væ­re svært at væ­re for smart. Hvor­dan er li­vet som højt be­ga­vet barn? Sam på fi­re år ta­ler fi­re sprog, lø­ser ma­te­ma­ti­ske lig­nin­ger og vil ger­ne skri­ve en bog om vej­ret. An­ders på 15 år drøm­mer om at bli­ve te­o­re­tisk par­ti­kel­fy­si­ker, og Laurits og Tor­val, beg­ge 13 år, har og­så beg­ge en ul­tra­høj in­tel­li­gens. Of­te bli­ver su­per­klo­ge børn op­fat­tet som pro­blem­børn i sko­len, for­di de er rast­lø­se og uro­li­ge i de­res kamp for at ud­for­dre og til­freds­stil­le de­res skar­pe hjer­ner.

Sam er blandt de 0,5 pro­cent klo­ge­ste i ver­den. Han er kun fi­re år, men ta­ler al­le­re­de fi­re sprog og reg­ner nemt ma­te­ma­ti­ske lig­nin­ger. Fo­to: TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.