FE­STEN TIL 30 MI

FCM er klar til Eu­ro­pa­fe­sten med en ad­gangs­ga­ve på 30 mio. kr. eft er sam­let 2- 1- sejr over Sout­hamp­ton

BT - - SPORTEN -

EU­RO­PA LEAGUE- KVAL. Mål: 1- 0 Dun­can Ras­mus­sen ( 28.) spil­ler med et ni­veau langt over Su­per­liga­en.

Det en­li­ge mål kom eft er et højt, højt pres fra midtjy­der­ne. I den tun­ge sen­som­mer­regn gik en for­ry­gen­de Pet­ter An­der­s­son helt op i ryg­gen på Sout­hamp­ton- for­sva­re­ren Jay Rod­ri­gu­ez, der måt­te ty til en vag afl eve­ring li­ge i fød­der­ne på Kri­sti­an Bach Bak. Ba­ck­en tog et træk, spil­le­de en klog fl ad pas­ning ind i fød­der­ne på Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen, der im­po­ne­re­de med en første­be­rø­ring, der nor­malt hø­rer an­dre ty­per an­gri­be­re til. Så­le­des fri i det lil­le felt er Dun­can en glubsk ulv – og FCM før­te 1- 0.

Un­de­ret

Det ske­te eft er en halv ti­me uden de store chan­cer, men de stør­ste trods alt til Sout­hamp­ton. FC Midtjylland var dog tæt­te­re på at kom­me yder­li­ge­re for­an. Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen hav­de et par for­søg eft er klas­si­ske Jes­per Lauridsen- fris­park, og kort før tid spil­le­de Roy­er et- to med ind­skift ede Martin Pu­sic. Roy­er spar­ke­de dog over mål fra fel­tet. Men det be­tød in­gen­ting, for sej­ren kom. 1- 0 – og Eu­ro­pa League ven­ter.

FCM hav­de i da­gens lil­le kamp- pam­fl et selv skre­vet: ’ For tænk, hvis un­de­ret sker, og FC Midtjylland, godt nok dan­ske me­stre, ja­vel, men al­li­ge­vel en eu­ro­pæ­isk mi­ni­put, lyk­kes med at slå Pre­mi­er League- spil­ler­ne fra Sout­hamp­ton FC over to kam­pe og der­med kva­li­fi ce­re sig til Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe­spil. Det vil væ­re en sen­sa­tion’.

Må­ske er or­de­ne lidt for store, men præ­sta­tio­nen var frem­ra­gen­de, for der er øko­no­misk en Nord­sø imel­lem Pre­mi­er League- klub­ben og Su­per­liga- me­stre­ne. Uden at det kun­ne ses i Her­ning i af­tes.

Hold ba­re læn­ge åbent, Fox And Ho­unds. Guld­bla­zer­ne bli­ver luft et i Her­ning i nat.

Sout­hamp­tons Ste­ven Caul­ker ær­ger sig ef­ter FC Midtjyl­lands Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen har sco­ret kam­pens en­li­ge mål.

Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.