Red­nings­kran­sen

BT - - SPORTEN -

FC MIDTJYLLAND ER red­nings­kran­sen i det, der lig­ne­de et pin­ligt eu­ro­pæ­isk år set med dan­ske bril­ler. Et en­kelt dansk hold svøm­mer nu i de eu­ro­pæ­i­ske swim­m­ing­pools - i ste­det for at spen­de­re eft er­å­ret i den hjem­li­ge lig­ge­stol. Det er vig­tigt på fl ere for­skel­li­ge pa­ra­me­tre.

For dansk fod­bolds renom­mé og selv­for­stå­el­se gør det en ver­den til for­skel, hvor­vidt det eu­ro­pæ­i­ske even­tyr er slut i au­gust - el­ler det først er be­gyndt her. Nu får vi lov at se eu­ro­pæ­isk bold på dansk jord i de kom­men­de tre må­ne­der og må­ske me­re til. Det glæ­der jeg mig til. MEN NOK OM dansk fod­bold. Det er jo FC Midtjylland, der er hel­ten. De dan­ske me­stre faldt mod cypri­o­ti­ske APOEL i Champions League- kva­li­fi ka­tio­nen. Men de rej­ste sig på fæ­no­me­nal vis mod Sout­hamp­ton - et på pa­pi­ret me­get bed­re hold end bå­de cypri­o­ter­ne og FCM selv.

FC Midtjylland har be­vist, at de har det, som FC København og især Brøndby mang­le­de i de­res mis­lyk­ke­de eu­ro­pæ­i­ske smut­tu­re. In­ter­na­tio­nalt snit, ru­ti­ne og ro i de af­gø­ren­de si­tu­a­tio­ner. Hol­dets ry­grad med Jo­han Da­hlin, Erik Svi­at­chen­ko, Kian Hansen, Tim Sparv, Pet­ter An­der­s­son og Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen er ga­rant for net­op dét. JA, FCM VAR til ti­der un­der pres mod Sout­hamp­ton, og der var og­så lidt held med i lig­nin­gen i for­bin­del­se med et en­gelsk straff es­park, der bur­de væ­re dømt. Så­dan vil det uvær­ger­ligt væ­re for et dansk hold mod et af Pre­mi­er Le­agu­es bed­re mand­ska­ber.

Men Jess Thorup hav­de bå­de på den en­gel­ske syd­kyst og i Her­ning sat sit hold op på et no­get nær per­fekt tak­tisk og spæn­dings­mæs­sigt ni­veau. Sik­ke en start den tid­li­ge­re U21land­stræ­ner har få­et på He­den. Thorup lig­ner net­op nu et rig­tig godt valg til job­bet. NU FÅR THORUPS che­fer mel­lem 30 og 50 mil­li­o­ner kro­ner mel­lem hæn­der­ne. Det er den sum, FCM i de kom­men­de må­ne­der kom­mer til at tje­ne på klub­bens før­ste eu­ro­pæ­i­ske grup­pe­spil. Det be­løb har bå­de AaB og Es­b­jerg tid­li­ge­re ik­ke for­må­et at ri­de vi­de­re på.

FC Midtjylland har op­fyldt de­res mål­sæt­nin­ger. De er dan­ske me­stre og med, hvor det er sjovt i Eu­ro­pa. De er nu et stor­hold i dansk må­le­stok. Kan de og­så spen­de­re de ny­fund­ne mil­li­o­ner med for­nuft , kan de bli­ve en de­ci­de­ret magt­fak­tor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.