’ Vi fi k en smu­le ære tilbage’

Mirak­let ude­blev, men Brøndby var til­freds med 1- 1

BT - - SPORTEN -

EU­RO­PA LEAGUE- KVAL. Mål: 0- 1 Ri­car­do Cos­ta ( 21.), 1- 1 El­ba­san Rashani ( 27.)

» Det, vi le­ve­re­de i Græken­land, var un­der al kri­tik. Det har og­så no­get med ære og stol­hed at gø­re. Vi le­ve­rer for de fans, der står op­pe i hjør­net. Vi for­sø­ger al­tid at le­ve­re 100 pro­cent. Og det er dej­ligt at se, at vi sta­dig kan le­ve­re mod et hold, der på pa­pi­ret er bed­re end os, « sag­de han eft er kam­pen til Ca­nal9.

Sam­me mel­ding kom fra hol­dets træ­ner, Tho­mas Frank.

» Vi fi k en smu­le stolt­hed og ære tilbage og fi k vist, at vi kun­ne be­gå os i Eu­ro­pa. Så­dan en kamp her skal vi vin­de. Hvis vi vil no­get i Eu­ro­pa, skal så­dan en kamp vin­des 2- 0. «

Spil­le­mæs­sigt så det loven­de ud for Brøndby i kam­pens ind­led­ning. Med hur­tigt kom­bi­na­tions­spil over kan­ter­ne var der i fl ere til­fæl­de op­træk til Brøndby- chan­cer. Men som i det før­ste op­gør vi­ste PAOK en nær­mest umen­ne­ske­lig skarp­hed.

Ri­car­do Cos­ta ud­nyt­te­de en slø­set op­dæk­ning i Brønd­bys for­svar, da han fuld­stæn­dig umar­ke­ret kun­ne sti­ge op og sen­de en bal­lon­bold over i det fj er­ne­ste hjør­ne. El­ba­san Rashani fi k kort eft er ud­lig­net, da han kort eft er kom først på en ned­falds­bold i straff es­parks­fel­tet og via en græsk pan­de­brask spar­ke­de bol­den op i net­ta­get. en må­ned si­den, As­sulin se­ne­st var på væg­ten – hvor han blev fun­det for let. Ik­ke for­di, han var for dyr, men for­di han - trods ud­mær­ke­de tek­ni­ske kva­li­te­ter - ik­ke blev vur­de­ret til at ha­ve den for­nød­ne hur­tig­hed og gen­nem­brud­s­sty rke.

Det var ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech.

Brøndby- spil­ler­ne var op­sat­te på at få op­rejs­ning for den elen­di­ge ind­sats i 0- 5- ne­der­la­get mod græ­ske PAOK. Her er det Le­bo­gang Phi­ri, der gi­ver sig fuldt ud i en ta­ck­ling af Gar­ry Rod­ri­gu­es. Fo­to: Emil Hou­gaard

Gai As­sulin i ak­tion for Bar­ce­lo­na i en træ­nings­kamp mod Tot­ten­ham i 2009. Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.