BIF skal ha­ve ny di­rek­tør

BT - - SPORTEN - SVING­DØR Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ sporten. dk

Brøndby IF skal for ot­ten­de gang på ot­te år ha­ve ny di­rek­tør.

Klub­bens be­sty­rel­sen med for­mand Jan Bech Andersen i spid­sen blev ons­dag enig om at ryk­ke den hid­ti­di­ge di­rek­tør, Jes­per Jør­gen­sen, tilbage som øko­no­mi­di­rek­tør, mens der på po­sten som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør fl yt­ter en helt ny mand ind, som kom­mer fra en lig­nen­de stil­ling i de­tail­bran­chen. Der er så­le­des ta­le om en op­split­ning af Jes­per Jør­gen­sens hid­ti­di­ge di­rek­tions­post i to: en fi nans­di­rek­tør og en ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør.

Brøndby ud­send­te i går en sel­skabs­med­del­el­se, hvor klub­ben be­kræft er, at di­rek­tio­nen ud­vi­des, men klub­ben øn­sker ik­ke at af­slø­re nav­net på den nye di­rek­tør, der præ­sen­te­res i dag.

Flot regn­skab i ven­te

Jes­per Jør­gen­sen har le­det virk­som­he­den, si­den Tom­my Håkans­son blev fy­ret i fe­bru­ar 2014 og har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger gjort det til be­sty­rel­sens til­freds­hed, men uden den pon­dus, Jan Bech Andersen kræ­ver for at få op­fyldt sin så­kald­te ’ Vi­sion 2017’, der hand­ler om at ska­be et kon­kur­ren­ce­dyg­tigt fod­bold­hold med en sund øko­no­mi.

Selv om re­sul­ta­ter­ne i eft er­å­ret ik­ke har væ­ret, som Brøndby hav­de øn­sket det, kan klub­ben i dag an­gi­ve­ligt præ­sen­te­re et regn­skab, der af BTs kil­der be­teg­nes som ’ rig­tig fl ot’, hvil­ket blandt an­det kom­mer til ud­tryk i for­hø­je­de sponsor­ind­tæg­ter, en ge­ne­rel stig­ning i om­sæt­nin­gen og en væ­sent­ligt for­bed­ret bund­linje i for­hold til de se­ne­re års rø­de ru­ti­ne.

BRØNDBY- DI­REK­TØ­RER

DE HAR VÆ­RET

di­rek­tør i Brøndby si­den Per Bjer­re­gaards af­gang i 2007.

AU­GUST 2007:

Ole Pal­må afl øser Per Bjer­re­gaard.

Her­mann Ha­ralds­son afl øser Pal­må.

Frank Buch- Andersen afl øser Ha­ralds­son.

Ole Pal­må ge­nind­træ­der som ny di­rek­tør i ste­det for Buch- Andersen.

Jan Lo­ck­hart afl øser Pal­må, der er stop­pet fem må­ne­der tid­li­ge­re.

Tom­my Som­mer Håkans­son afl øser Pal­må.

Jes­per Jør­gen­sen afl øser Håkans­son.

Jes­per Jør­gen­sen ven­der tilbage til job­bet som øko­no­mi­di­rek­tør. Afl øse­ren af­slø­res i dag.

APRIL 2008:

JULI 2009:

MARTS 2010:

MARTS 2011:

JU­NI 2012:

FE­BRU­AR 2014:

AU­GUST 2015:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.