Ramt af fy­ring

Ni­els Fre­de­rik­sen nå­e­de kun at gå le­dig i 17 da­ge, men den nye U21- træ­ner er­ken­der, at fy­rin­gen på­vir­ke­de ham

BT - - SPORTEN - FRA FY­RET TIL HY­RET Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ sporten. dk Hvor ser du U21- lands­hol­det li­ge nu?

Han har slæbt flyt­te­kas­ser. Han har væ­ret ud at rej­se.

Så­dan har Ni­els Fre­de­rik­sen til­bragt de 17 da­ge, der er gå­et, si­den han gik i fly­ver­skjul ef­ter fy­rin­gen i su­per­liga­klub­ben Es­b­jerg fB. I går duk­ke­de han op igen som ny U21- land­stræ­ner.

» Som­me­ti­der skal man jo slap­pe lidt af, og det har jeg jo så gjort. Det har væ­ret gan­ske ud­mær­ket, og jeg har det egent­lig fint i dag, « si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen, der er flyt­tet hjem til sin gam­le lej­lig­hed i København.

Han er­ken­der dog, at han føl­te sig ramt af sit livs før­ste fy­re­sed­del.

» Det er da spe­ci­elt, og jeg tror al­tid, at man bli­ver på­vir­ket af en fy­ring. Det er før­ste gang, jeg har prø­vet det, og det er da ik­ke no­get, man øn­sker skal ske alt for tit, men det er en del af den her ver­den, og det ved jeg godt. Jeg sy­nes, at jeg er kom­met fint over det, « si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen og til­fø­jer:

» Jeg har og­så haft en idé om, at jeg nok skul­le fin­de et job igen in­den for den nær­me­ste frem­tid. «

Det fik han ret i. Ni­els Fre­de­rik­sen til­træ­der som U21- land­stræ­ner 1. sep­tem­ber på en to­årig kon­trakt.

Ta­len­t­ud­vik­lings­chef i DBU Flem­m­ing Berg kal­der Ni­els Fre­de­rik­sen ’ et fan­ta­stisk scoop’ og for­tæl­ler, at han var på kan­di­dat­lis­ten al­le­re­de in­den fy­rin­gen i Es­b­jerg:

» Vi for­hør­te os ret tid­ligt hos den hånd­fuld, vi op­rin­de­ligt hav­de på li­sten, men det er først i den se­ne­ste uge, at vi har følt os klar til at gå ind og til­by­de job­bet. «

I den sam­men­hæng har den ny­li­ge fy­re­sed­del i Es­b­jerg ik­ke haft ind­fly­del­se på be­slut­nin­gen.

Flem­m­ing Berg har end­da over­skud til at jo­ke med det.

» Der er nog­le om­stæn­dig­he­der i Es­b­jerg, som ik­ke har med DBU at gø­re. Vi har så­dan en af­ta­le med Es­b­jerg om, at vi over­ta­ger de­res træ­ne­re, hvis de er fyn­bo­er. Så nu er vi spænd­te på, hvem Es­b­jerg an­sæt­ter næ­ste gang, « si­ger Flem­m­ing Berg med re­fe­ren­ce til Fre­de­rik­sens for­gæn­ger i beg­ge job, Jess Thorup

AN­DER­LE­DES OP­GA­VE

Da­ni­el Mar­tin­sen

at se mod­stan­de­re og hol­de en di­a­log med klub­ber­ne. Det bli­ver me­get an­der­le­des op­ga­ver, end jeg har væ­ret vant til. Men jeg glæ­der mig. «

» Hvis man ta­ger det hold, der li­ge har væ­ret til EM og skru­er ti­den to år tilbage, er det dér, vi står med den nye år­gang. Så vil man og­så si­ge: ’ Hov, der er nog­le af de spil­le- re, der slet ik­ke var så store pro­fi­ler den­gang, som de er nu.’ Om du er 20 el­ler 22 år be­ty­der vold­somt me­get for din ud­vik­ling. «

» Det glæ­der jeg mig til. Det er 24 år si­den, at det se­ne­st ske­te, så det bli­ver en stor op­le­vel­se. For­hå­bent­lig bli­ver det og­så en op­le­vel­se, hvor vi skal præ­ste­re godt. «

Ta­len­t­ar­bej­de er ik­ke frem­med for den nye U21- land­stræ­ner, Ni­els Fre­de­rik­sen. Han har blandt an­det væ­ret ungdomstræner og ta­lent­chef i B 1913, B 93 og Lyng­by, og i hans tid som træ­ner i su­per­liga- klub­ben Es­b­jerg fB gjor­de den 44- åri­ge øko­no­mi­ud­dan­ne­de fynbo og­så plads til man­ge ta­len­ter. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.