Ik­ke et ord om Laud­rup

BT - - SPORTEN - TAVS­HED Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ sporten. dk

DBU præ­sen­te­re­de i går Jess Thorups af­lø­ser som U21- land­stræ­ner i skik­kel­se af Ni­els Fre­de­rik­sen. I for­hold til jag­ten på Mor­tens Ol­sens af­lø­ser som A- land­stræ­ner er ord­k­nap­he­den no­get stør­re.

» In­gen kom­men­ta­rer. «

Så­dan ly­der det fra bå­de træ­ner­ud­vik­lings­chef Pe­ter Rud­bæk og ta­len­t­ud­vik­lings­chef Flem­m­ing Berg, som beg­ge er med i det lil­le an­sæt­tel­ses­ud­valg, der skal fin­de det dan­ske lands­holds nye træ­ner, da BT for­sø­ger at stille spørgs­mål om, hvor­dan an­sæt­tel­ses­pro­ces­sen går. Hel­ler ik­ke BTs op­lys­nin­ger om, at Mi­cha­el Laud­rup skul­le ha­ve væ­ret til sam­ta­le med uni­o­nen, øn­sker de at kom­men­te­re.

Fra kom­mu­ni­ka­tions­chef Jakob Høy­er er mel­din­gen den sam­me.

To se­pa­ra­te job

Iføl­ge Flem­m­ing Berg kan man ik­ke læ­se no­get ud af uni­o­nens an­sæt­tel­se af Ni­els Fre­de­rik­sen som U21land­stræ­ner.

» Selv­føl­ge­lig hæn­ger det sam­men, men vi er ik­ke gå­et ind og har sagt, at hvis vi an­sæt­ter ham her som U21- træ­ner, bli­ver det ham her på A- lands­hol­det. El­ler omvendt. Det er to helt se­pa­ra­te hold, « si­ger Flem­m­ing Berg, der og­så vil ind­dra­ge U21- lands­hol­dets nye træ­ner i drøf­tel­ser­ne om, hvem der skal over­ta­ge ef­ter Mor­ten Ol­sen.

» Det vil da væ­re åben­lyst at gø­re i de drøf­tel­ser, som, jeg har med Ni­els, « si­ger Flem­m­ing Berg.

Ni­els Fre­de­rik­sen vil ’ i hvert fald over­ho­ve­det ik­ke kom­men­te­re på nav­ne i for­bin­del­se med den kom­men­de A- land­stræ­ner’.

» Men jeg glæ­der mig til at ar­bej­de sam­men med den nye land­stræ­ner, li­ge­som jeg glæ­der mig til at ar­bej­de sam­men med Mor­ten Ol­sen og Pe­ter Bon­de i det næ­ste års tid, « si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen.

Mor­ten Ol­sen stop­per, når hans kon­trakt med DBU ud­lø­ber ef­ter EM- slut­run­den i Frankrig næ­ste år.

Som BT kun­ne af­slø­re i går, har DBU og Mi­cha­el Laud­rup ind­ledt en di­a­log. DBU vil dog in­tet si­ge om en even­tu­el in­ter­es­se i Laud­rup. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.