Kon­gen ven­der hjem

Zla­tan ven­der hjem til Mal­mø. Champions League- lod­træk­nin­gen par­re­de hans sven­ske barn­dom­s­klub med Pa­ris St.- Ger­main

BT - - SPORTEN - LOD­TRÆK­NING Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk

Nog­le hu­sker må­ske, da Bri­an Laud­rup i 1993 kom med et le­gen­da­risk AC Milan- hold til København og rund­b­ar­be­re­de de dan­ske me­stre fra FCK med 6- 0.

Den­gang var spæn­din­gen enorm om­kring den un­ge Laud­rups ’ hjem­komst’.

Gang så li­ge med hund­re­de, til­sæt et par hånd­ful­de klub­fø­lel­se, tre ske­ful­de lo­kal til­knyt­ning, 500 gram star qu­a­li­ty og en kniv­spids hi­sto­rie. Så når du frem til det, 25. novem­ber skal fin­de sted på den an­den si­de af Øre­sund – i Mal­mø.

Den sven­ske drøm gik nem­lig i op­fyl­del­se. Zla­tan Ibra­him­ovic ven­der hjem til Mal­mø, for by­ens fod­bold­stolt­hed kom i gårs­da­gens Champions League- lod­træk­ning kom i pul­je med su­per­stjer­nens fran­ske ar­bejds­gi­ver, Pa­ris St.- Ger­main.

En kon­ges hjem­komst

Ibra­him­ovic ven­der der­med tilbage til fø­de­by­en og klub­ben, hvor en fryg­tind­g­y­den­de kar­ri­e­re be­gynd­te. Det var i net­op Malmö FF, Skan­di­navi­ens stør­ste fod­bold­navn ’ sprang ud’, in­den hans ut­ve­ty­di­ge ta­len­ter blev hen­tet til først Ajax Am­ster­dam og si­den end­nu fi­ne­re adres­ser i Ju­ven­tus, In­ter, FC Bar­ce­lo­na, AC Milan og nu Pa­ris St.- Ger­main.

» Det bli­ver sjovt for Zla­tan at kom­me hjem, og det bli­ver fan­ta­stisk for vo­res fans at se ham og de an­dre su­per­stjer­ner. Han vil bli­ve budt vel­kom­men på den må­de, han al­tid bli­ver, når han kom­mer hjem – som den kon­ge af Mal­mø, han er, « ly­der det fra Malmös as­si­stent­træ­ner, Olof Per­s­son, hvis ord om su­per­stjer­nen blev bak­ket op af Ras­mus Bengts­son.

» Det er Malmö FF mod PSG, så jeg hå­ber, at fan­se­ne støt­ter os og ik­ke Zla­tan. Jeg ved, at Zla­tan får enorm op­bak­ning. Nog­le gan­ge, når det sven­ske lands­hold spil­ler, er der li­ge så me­get op­bak­ning til Zla­tan som til re­sten af hol­det, « sup­ple­rer de sven­ske me­stres for­svars­spil­ler.

Kam­pen mod Zla­tan og de fran­ske me­stre bli­ver ef­ter­å­rets helt store høj­de­punkt for Nor­dens ene­ste Champions League- del­ta­ger i den­ne sæ­son. Men der er fle­re stor­kam­pe at se frem til.

For når det gæl­der lod­træk­nin­gen som hel­hed, gri­ner de med det ene øje og græder med det an­det på den an­den si­de af Øre­sunds­bro­en. Ud­over Zla­tan og co. kom Shakh­tar Do­netsk og sel­ve­ste Re­al Madrid nem­lig og­så op af bow­len ved lod­træk­nin­gen i Mo­na­co, hvis ene­ste dan­ske islæt var Pe­ter Sch­mei­chel som af­te­nens vært.

Sven­sker­nes grup­pe A er dog ik­ke den svæ­re­ste blandt de ot­te friskud­truk­ne Champions League- grup­per.

To af dan­sker­ne i det­te års grup­pe­spil, An­dreas Chri­sten­sen og Mi­cha­el Kro­hnDe­hli, får så­le­des en van­ske­lig op­ga­ve i de kom­men­de må­ne­der, da de­res klub­ber - Borus­sia Mön­cheng­lad­bach og Se­vil­la - ud­over at mø­de hin­an­den, skal op mod sid­ste års fi­na­list, Ju­ven­tus, og øje­blik­kets suc­ces­hold i Pre­mi­er League, Man­che­ster Ci­ty.

Ni­ck­las Bendt­ners Wol­fsburg fik til gen­gæld en over­kom­me­lig lod­træk­ning med tan­ke på, at klub­ben var i fjer­de og sid­ste se­ed­ning­s­lag. Bendt­ner og co. skal fra mid­ten af sep­tem­ber og frem til be­gyn­del­sen af de­cem­ber kæm­pe med PSV Eindhoven, Man­che­ster Uni­ted og CSKA Moskva om en plads i ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne.

Her skal en an­den klub nok væ­re at fin­de. Bay­ern Mün­chen og Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, der er hos de ty­ske me­stre lidt end­nu, bør nem­lig ik­ke få pro­ble­mer mod Ar­se­nal, Olym­pi­akos og Di­na­mo Za­greb, mens bel­gi­ske Gent, der har Ni­ck­las Pe­der­sen og Las­se Ni­el­sen i trup­pen, lan­de­de i en af de me­re grå pul­jer med Ze­nit Skt. Pe­ters­borg, Valencia og Olym­pique Ly­on.

Zla­tan Ibra­him­ovic ven­der hjem til Mal­mø med Pa­ris SaintGer­main til novem­ber. På lil­le fo­to ses Lio­nel Mes­si få tro­fæ­et som Eu­ro­pas bed­ste af UEFA- præ­si­dent, Mi­chel Plat­i­ni, kå­ret af 54 jour­na­li­ster. Ar­gen­ti­ne­ren vandt kårin­gen for­an Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Lu­is Suárez. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.