Ri­car­do mod res

BT - - SPORTEN - KO­GE­PUNK­TET Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk Flem­m­ing Møn­ster

Iført en hvid Hum­melT- shirt med Lur­pak på bry­stet ryk­ker Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen frem på sto­len, in­den han sva­rer på et spørgs­mål fra en af jour­na­li­ster­ne, der er til ste­de ved pres­se­mø­det før Dan­marks land­skamp mod Ir­land 14. ok­to­ber 1992. Ri­car­dos svar hø­rer ik­ke til i blødt som smel­tet smør- ka­te­go­ri­en. Tvær­ti­mod.

Nog­le må­ne­der eft er Dan­marks EM- tri­umf tid­li­ge­re på året er for­hol­det mel­lem den dan­ske sport­s­pres­se og Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen, der net­op nu i au­gust 2015 er ak­tu­el i bi­o­graf­fi lmen ’ Som­me­ren 92’, som skil­drer hi­sto­ri­en om Ri­car­dos sven­destyk­ke, et godt styk­ke nord for ko­ge­punk­tet. Det får spør­ge­lyst­ne Flem­m­ing Møn­ster fra dag­bla­det Det Fri Ak­tu­elt at fø­le.

» Når men­ne­sker kan syn­ke så dybt og la­ve no­get så svi­n­ag­tigt, som I ( Flem­m­ing Møn­ster og jour­na­list­kol­le­ga, Jakob Kvist, der net­op hav­de ud­gi­vet en bog om lands­hol­det, red.) har gjort her, kan jeg ik­ke bli­ve gal. Jeg har sim­pelt­hen medlidenhed med jer. Men: Jeg tror ik­ke, I har gjort det i ond­skabs­fuld­hed. Jeg tror hel­ler ik­ke, at når prosti­tu­e­re­de står på et ga­de­hjør­ne, så gør de det, for­di de er li­der­li­ge. De gør det sim­pelt­hen, for­di de er i van­ske­lig­he­der, og at det er no­gen, der har tvun­get dem til det. Det sam­me tror jeg om jer, « tord­ner Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen.

Pres­se­mø­det

EM- tri­um­fa­to­rens svar ta­ger ud­gangs­punkt i bo­gen ’ Eu­ro­pa­me­stre - fod­bold­mirak­let i Sve­ri­ge’, som jour­na­li­ster­ne Flem­m­ing Møn­ster og Jakob Kvist, der og­så er til ste­de ved pres­se­mø­det, har ud­gi­vet eft er Dan­marks EM- tri­umf. I et kapitel teg­ner en ræk­ke ano­ny­me lands­holds­spil­le­re - og Jo­hn Sivebæk, som er den ene­ste, der ud­ta­ler sig med navn - et bil­le­de af Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen som en mand, der var svær at ta­le med, hvis man ik­ke var helt enig med ham.

» Han tog kri­tik­ken me­get per­son­ligt. Han op­fat­te­de det som et an­greb på per­so­nen Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen i ste­det for si­ne fod­bold­tan­ker, « si­ger Flem­m­ing Møn­ster om Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen, der dø­de sid­ste år i en al­der af 76 år.

På et tids­punkt - ik­ke ved det på­gæl­den­de pres­se­mø­de - tru­er Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen og­så tv- kom­men­ta­to­ren Flem­m­ing Toft med at smi­de ham i en swim­m­ing­pool for no­get, han har sagt un­der en tv­trans­mis­sion.

For at for­stå Ri­chard Møl­ler Ni­el­sens an­streng­te for­hold til pres­sen er det nød­ven­digt at kig­ge end­nu læn­ge­re tilbage i hi­sto­ri­e­bo­gen om det dan­ske lands­hold.

Sa­gen Wo­h­lers

I 1990 - om­trent to år før EM- tri­um­fen - byt­ter Ri­car­do en man­ge­årig as­si­sten­trol­le un­der Sepp Po­in­tek ud med A- land­stræ­nerjob­bet. Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen er ik­ke Dansk Bold­spil- Uni­ons ( DBU) fo­re­truk­ne kan­di­dat - det er i ste­det ty­ske­ren Horst Wo­h­lers, der og­så bli­ver an­sat, men ik­ke kan kom­me ud af sin ek­si­ste­ren­de kon­trakt med Bay­er 05 Uer­din­gen. Nød­løs­nin­gen hed­der Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen, som, me­ner fl ere i DBUs be­sty­rel­se, ik­ke har kva­li­tet nok til at vi­de­re­ud­vik­le lands­hol­det eft er de gla­de 1980’ ere med den ene suc­ces­hi­sto­rie eft er den an­den. DBU får tæsk i pres­sen for sin mang­len­de pro­fes­sio­na­lis­me i det us­køn­ne an­sæt­tel­ses­for­løb.

Hvad an­går Ri­car­do, går han hel­ler ik­ke fri af de spid­se pen­ne. Ud over den ek­ster­ne uro ho­ber de in­ter­ne pro­ble­mer sig eft er­føl­gen­de op på lands­hol­det eft er Ri­car­dos a n s ætt e l s e . Bri­an og Mi­cha­el L aud r up - som de stør­ste nav­ne - boy­kot­ter for en pe­ri­o­de lands­hol­det og be­grun­der det - dels med man­gel på respekt for Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen, dels med mang­len­de lyst. Spil­le­re bli­ver smidt af hol­det, og det spr­ud­len­de spil på ba­nen er der ik­ke læn­ge­re. Ri­chard Møl­ler Ni­el­sens de­fen­si­ve ud­gangs­punkt på grønsvæ­ren bli­ver blandt an­det kri­ti­se­ret.

EM- ti­tel ik­ke nok

Frits Ahlstrøm, pres­se­chef i DBU i åre­ne 1987- 1991, er tæt på Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen i den­ne hek­ti­ske pe­ri­o­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.