Sten af ver­den

BT - - SPORTEN -

» Skri­ve­ri­er­ne tog hårdt på ham. Det ge­ne­re­de og for­nær­me­de ham. Men han vil­le ik­ke selv gø­re no­get for at for­bed­re for­hol­det til pres­sen, og der var Ri­chard nok me­re stæ­dig end dem ( jour­na­li­ster­ne, red.), « si­ger Frits Ahlstrøm.

Jo­hn Faxe Jen­sen, der ram­te bol­den ’ li­ge i rø­ven’ i EM- fi na­len mod Tys­kland og var en af brik­ker­ne på Ri­chard Møl­ler Ni­el­sens lands­hold, gen­ken­der Frits Ahl­strøms ud­læg­ning.

» Men over for sig selv og os spil­le­re vend­te Ri­chard det til no­get po­si­tivt. Han vil­le be­vi­se, at kri­ti­ker­ne tog fejl, « si­ger Jo­hn Faxe Jen­sen, der - gan­ske som Frits Ahlstrøm - des­u­den hu­sker land­stræ­ne­ren som et usæd­van­ligt ven­ligt og hu­mo­ri­stisk væ­sen. Mod­be­vi­se el­ler ej, så ret­ter selv en EM- tri­umf mod al­le odds ik­ke op på det an­spænd­te for­hold. Det eska­le­rer i ste­det og kul­mi­ne­rer i skæn­de­ri­et på det om­tal­te pres­se­mø­de før Ir­land- kam­pen godt fi re må­ne­der eft er fi na­len 26. ju­ni på Nya Ul­le­vi.

DBUs an­svar

Men hvor bli­ver den før­ste sten lagt til det dår­li­ge for­hold? Kim Vil­fort - den an­den målsco­rer i 2- 0- fi na­le­sej­ren over Tys­kland - me­ner, at det går skævt al­le­re­de ved an­sæt­tel­sen af Ri­car­do. » Når du bli­ver an­sat som ny ch­eft ræ­ner, må man som mini­mum for­ven­te, at du star­ter i nul. Så­dan var det ik­ke med Ri­chard - han star­te­de i mi­nus. Han fi k in­gen snor på trods af, at han tid­li­ge­re i sin kar­ri­e­re hav­de vun­det det dan­ske mester­skab med OB, ud­vik­let U21- lands­hol­det og ført det til en EM- kvart­fi na­le og væ­ret en god as­si­stent for Sepp Piontek, « si­ger Kim Vil­fort.

Når Flem­m­ing Møn­ster, der dæk­ke­de lands­hol­det fra 1988- 1993, hu­sker tilbage på den­gang, an­er­ken­der han Kim Vil­forts ar­gu­men­ter.

» Al­le var jo kri­ti­ske over for DBU, for­di de hav­de hånd­te­ret det så ama­tør­ag­tigt, og det ram­te og­så Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen. Der sy­nes jeg man­ge gan­ge, det var lidt uret­fær­digt, for det var jo ik­ke hans fejl. Men Ri­car­do for­stær­ke­de selv kri­tik­ken ved at re­a­ge­re, som han gjor­de. Og så blev det ik­ke bed­re af, at der var så me­get uro og dår­li­ge resultater i hans før- ste tid som land­stræ­ner, « si­ger Flem­m­ing Møn­ster.

I for­hold til bo­gen ’ Eu­ro­pa­me­stre - fod­bold­mirak­let i Sve­ri­ge’, som du og Jakob Kvist ud­gav lidt tid eft er EMtri­um­fen, bygger en del af kri­tik­ken på ano­ny­me ud­sagn fra lands­holds­lej­ren. Er det ik­ke et pro­blem at frem­sæt­te så­dan en kri­tik mod Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen uden en ty­de­lig af­sen­der?

» Jeg er helt enig i, at du skal væ­re me­get var­som, når du som jour­na­list bru­ger ano­ny­me kil­der. Vi valg­te at gø­re det, for­di der var så man­ge, der sag­de det sam­me - at Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen var me­get nær­ta­gen­de over for kri­tik. Vi stod med et valg - skul­le vi ude­la­de en cen­tral del af for­tæl­lin­gen, som vi var 100 pro­cent sik­re på, var kor­rekt, el­ler skul­le vi tryk­ke den ano­ny­me kri­tik? Der valg­te vi som be­kendt det sid­ste, « si­ger Flem­m­ing Møn­ster, der i dag er lo­kal­re­dak­tør på Fyens Stift sti­den­des Nord­fyns- re­dak­tion, om det for land­stræ­ne­ren ra­se­ri- frem­kal­den­de kapitel.

Kan godt væ­re sandt

For­hol­det mel­lem Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen og den dan­ske sport­s­pres­se blev al­drig godt. Kun­ne I jour­na­li­ster ha­ve gjort no­get for at gø­re det bed­re?

» Vi må hol­de fast i, at jour­na­li­ster og kil­der - som Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen jo var i et pro­fes­sio­nelt øje­med - ik­ke har sam­me in­ter­es­se. Jour­na­li­ster­nes op­ga­ve er at gi­ve en så tæt be­skri­vel­se af vir­ke­lig­he­den, som den ser ud. Des­u­den bur­de det ha­ve væ­ret en in­tern op­ga­ve i DBU at få for­talt Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen om sam­ar­bej­det med pres­sen, hvis der var be­hov for det. «

I 2015 le­ver Ri­chard Møl­ler Ni­el­sens an­streng­te for­hold til pres­sen vi­de­re i ’ Som­me­ren 92’ uden dog at fyl­de spe­ci­elt me­get. Som sku­e­spil­le­ren Ul­rich Thom­sen, der spil­ler Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen i fi lmen, gen­gi­ver land­stræ­ne­rens eft er­hån­den le­gen­da­ri­ske replik:

» Ba­re for­di no­get har stå­et i avi­ser­ne, kan det jo godt væ­re sandt. «

Dan­marks EM- tri­umf i 1992 bli­ver næp­pe glemt, og det sam­me gæl­der for Ri­chard Møl­ler Ni­el­sens for­hold til pres­sen.

Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen kom al­drig rig­tigt på god fod med pres­sen. Indsat ses Ul­rich Thom­sen i rol­len som land­stræ­ne­ren i fil­men ’ Som­me­ren ’ 92’. Fo­to: Pal­le He­de­mann/

Chri­sti­an Gei­snæs

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.