Bank­bos­sens nye even­tyr ’’

Saxo Bank- di­rek­tør Lars Sei­er Chri­sten­sen går ind i dansk is­ho­ck­ey med mil­li­o­ner

BT - - SPORTEN - MILLIONREGN Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk Lars Sei­er Chri­sten­sen på Fa­ce­book Fo­to: Jan Korsgaard

Som al­le ved, er jeg glad for sport og kan godt li­de at væ­re in­vol­ve­ret

Den dan­ske bank­boss Lars Sei­er Chri­sten­sen har ka­stet sin kær­lig­hed og si­ne mil­li­o­ner på is­ho­ck­ey­klub­ben Rung­sted, hvor han i dag præ­sen­te­res som ny stor­in­ve­ster og med­lem af klub­bens be­sty­rel­se.

BT kan så­le­des af­slø­re sva­ret på en om­fat­ten­de gæt­te­kon­kur­ren­ce, der be­gynd­te tirs­dag i den­ne uge, da Lars Sei­er Chri­sten­sen selv skrev på Fa­ce­book, at han hav­de valgt at in­ve­ste­re i et nyt sport­s­ligt fo­re­ta­gen­de.

» Som al­le ved, er jeg glad for sport og kan godt li­de at væ­re in­vol­ve­ret. Se­ne­re på den­ne uge kom­mer JEG ( ik­ke Saxo Bank) med en - in­ter­es­sant, sy­nes jeg - nyhed in­den for det sport­s­li­ge, « skrev bank­di­rek­tø­re­ren på det so­ci­a­le me­die.

Her­ef­ter blev der gæt­tet lystigt blandt me­re end tu­sind af Sei­ers ven­ner på Fa­ce­book.

Mil­li­o­nind­skud

Men nej, det blev hver­ken et per­son­ligt sponsorat af ra­cer­kø­re­ren Kevin Magnus­sen, fod­bold­klub­ben Brøndby, et nyt cy­kel­hold med Bjar­ne Ri­is el­ler som sponsor for VM i kap­gang for pen­sio­ni­ster, Lars Sei­er in­ve­ste­rer i.

Det er i ste­det den nord­s­jæl­land­ske is­ho­ck­ey­klub Rung­sted, der får gavn af et ukendt mil­li­o­nind­skud fra Lars Sei­er Chri­sten­sens per­son­li­ge bank­bog. Det er­fa­rer BT.

Hos Saxo Bank op­ly­ser ban­kens kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling, at den på veg­ne af Lars Sei­er Chri­sten­sen in­gen kom­men­ta­rer har til BTs op­lys­nin­ger.

Hel­ler ik­ke Rung­steds di­rek­tør, Tho­mas Fri­berg, øn­sker at be­kræf­te, at Lars Sei­er Chri­sten­sen bli­ver ny sto­rak­tio­nær i is­ho­ck­ey­klub­ben.

Han hen­vi­ser i ste­det til et pres­se­mø­de i dag kl. 11, hvor en ’ emis­si- on og om­dan­nel­se til ak­tie­sel­skab’ af Rung­sted Is­ho­ck­ey bli­ver præ­sen­te­ret.

BT er­fa­rer vi­de­re, at Lars Sei­er Chri­sten­sens in­ve­ste­ring ik­ke bli­ver et sponsorat af Rung­sted. Han bru­ger i ste­det si­ne mil­li­o­ner på at bli­ve en del af ejer­kred­sen i klub­ben, der spil­ler med i lan­dets bed­ste is­ho­ck­ey­liga, Me­tal Liga­en.

I for­vej­en er Saxo Bank sponsor for Rung­steds hjem­me­ba­ne Hørs­holm Skøjte­hal, der nu hed­der Saxo Bank Are­na. Men det sponsorat har in­tet med Lars Sei­er Chri­sten­sens ka­pi­ta­lind­sprøjt­ning at gø­re, da pen­ge­ne kom­mer fra hans per­son­li­ge for­mue.

Der­med går Rung­sted Is­ho­ck­ey nu fra at væ­re en klub i kon­stant øko­no­misk ufø­re til at bli­ve bak­ket op af en af lan­dets stær­ke rig­mænd og med en so­lid øko­no­mi i ryg­gen.

Erik Hjal­mars­son og Rung­sted Is­ho­ck­ey kan jub­le over, at Lars Sei­er Chri­sten­sen iføl­ge BTs op­lys­nin­ger bli­ver ny stor­in­ve­stor i klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.