’’

Usain Bolt var i en klas­se for sig på 200 me­ter- di­stan­cen ved VM, men det var ik­ke sej­ren, der blev talt om ef­ter lø­bet

BT - - SPORTEN - LE­VEN­DE LE­GEN­DE Laurits Bak Lyck la­ly@ sporten. dk jhe@ sporten. dk Usain Bolt om epi­so­den med den ki­ne­si­ske ka­me­ra­mand

Jeg er okay. In­gen pro­ble­mer

Jep­pe Hel­kov Det vir­ke­de næ­sten som en selv­føl­ge­lig­hed, at han vil­le gø­re det. Den næ­sten to me­ter hø­je Usain Bolt. Og selv­føl­ge­lig gjor­de han det. Selv­føl­ge­lig vandt han igen VM- guld på 200 me­ter.

Sprin­ter­fæ­no­me­net Usain Bolt stod på det olym­pi­ske sta­dion i Bei­jing igen i går over for sin store ri­val, ame- ri­kan­ske Justin Gat­lin, og li­ge­som for­le­den i 100 me­ter­fi­na­len skuf­fe­de ja­mai­ca­ne­ren ik­ke.

Bolt vandt i ti­den 19.55 se­kun­der, hvil­ket sam­ti­dig er ver­dens hur­tig­ste tid på di­stan­cen i 2015. Mens Gat­lin blev to­er i ti­den 19.74 se­kun­der. Men det var ik­ke sej­ren, der løb med op­mærk­som­he­den ef­ter­føl­gen­de. Det var i ste­det en løbsk ki­ne­sisk ka­me­ra­mand, der i den grad klum­re­de i det.

Kort tid ef­ter Bolt hav­de kryd­set mål­stre­gen kom en ka­me­ra­mand lidt for tæt på. Den uhel­di­ge ki­ne­ser for­søg­te at få et godt nær­bil­le­de af hur­tig­lø­be­ren, men han kom lidt for tæt på ban­den og mi­ste­de ba­lan­cen på sin Segway.

Det med­før­te, at han kør­te Usain Bolt ned bag­fra, alt imens ka­me­ra­et væl­te­de over skul­de­ren på ki­ne­se­ren.

» Jeg er okay. In­gen pro­ble­mer, « sag­de Usain Bolt iføl­ge espn. com ef­ter­føl­gen­de om epi­so­den på et pres­se­mø­de.

Trods uhel­det kan Usain Bolt glæ­de sig over, at gårs­da­gens sejr er den fjer­de VM- guld­me­dal­je i træk på 200 me­ter - og si­den 2007, hvor han fik sølv, har in­gen kun­net trum­fe Bolt på di­stan­cen ved et VM.

Over­le­gen sejr

I sel­ve fi­na­len skil­te de to for­hånds­fa­vo­rit­ter Bolt og Gat­lin sig hur­tigt ud fra re­sten af fel­tet. De to lå og kæm­pe­de om at ta­ge fø­rin­gen, men ef­ter­hån­den som mål­stre­gen nær­me­de sig, trak Bolt fra.

Mod slut­nin­gen af lø­bet var ja­mai­ca­ne­ren end­da så langt for­an, at han i sin van­ligt over­leg­ne stil kun­ne let­te tryk­ket på spe­e­de­ren og cru­i­se over mål­stre­gen.

Før Bolts im­po­ne­ren­de tid i går hav­de Gat­lin væ­ret årets hur­tig­ste mand på 200 me­ter- di­stan­cen, da han ved de ame­ri­kan­ske mester­ska­ber i Eu­ge­ne, Ore­gon hav­de lø­bet 19,57 se­kun­der.

Ef­ter Bolt og Gat­lin kom syd­afri­kan­ske Ana­so Jo­bod­nowa og pa­na­man­ske Alonso Edward beg­ge i mål på 19.87 se­kun­der, hvil­ket var hhv. na­tio­nal­re­kord og sæ­son­bed­ste for de to lø­be­re. I sid­ste en­de var det dog Ana­so Jo­bod­nowa, der ef­ter må­l­fo­to kun­ne ta­ge bron­zen.

Med før­ste­plad­sen kan Usain Bolt glæ­de sig over at ha­ve få­et sin 10. VM- guld­me­dal­je. De øv­ri­ge er hen­tet på 100 me­ter ( 3) og 4x100 me­ter ( 3). Bolt har blandt an­det og­så seks OL- guld­me­dal­jer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.