Skat har kendt til det i 15 år ’’

Iføl­ge en rap­port har Skat kendt til pro­ble­mer med ud­byt­teskat si­den år 2000

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen og Cathrine Bloch Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Tor­ben Bag­ge, lek­tor i skat­te­ret

Det gør desvær­re kun skan­da­len end­nu stør­re, at man har sid­det stille i så ufat­te­lig man­ge år

UD­BYT­TESKAT

I me­re end 15 år har Skat væ­ret klar over, at der kun­ne væ­re pro­ble­mer i den må­de, man hånd­te­re­de sa­ger om ud­byt­teskat på.

Det skri­ver Fi­nans. dk, der hen­vi­ser til en rap­port fra Skats egen myn­dig­hed, In­tern Re­vi­sion, fra 2000, hvor pro­ble­met blev nævnt for før­ste gang.

Det er som be­kendt net­op svin­del med re­fu­sion af ud­byt­teskat, der har til­ladt kri­mi­nel­le at fra­nar­re sta­ten in- tet min­dre end 6,2 mil­li­ar­der kro­ner.

Hidtil har op­fat­tel­sen væ­ret, at Skat har kendt til pro­ble­met si­den 2013, men de nye op­lys­nin­ger ty­der alt­så på, at myn­dig­he­den er ble­vet gjort op­mærk­som på pro­ble­ma­tik­ken langt tid­li­ge­re.

I rap­por­ten op­li­stes fl ere tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser, der har på­pe­get pro­ble­mer i den må­de, Skat kon­trol­le­rer ud­be­ta­lin­gen af ud­byt­teskat.

Mang­len­de do­ku­men­ta­tion

Ek­sem­pel­vis vi­ste en un­der­sø­gel­se fra 2000, at der mang­le­de do­ku­men­ta­tion i 63 pro­cent af re­fu­sions­sa­ger­ne i en sær­lig ord­ning med ak­tie­sel­ska­bet VP Securi­ties.

Der­u­d­over kri­ti­se­re­de In­tern Re­vi­sion i en un­der­sø­gel­se fra 2005, at det var mu­ligt at få re­fun­de­ret ud­byt­teskat, selv om der slet ik­ke var ind­be­talt ud­byt­teskat til den dan­ske stat.

Iføl­ge skat­te­ad­vo­kat og ek­stern lek­tor i skat­te­ret ved Aar­hus Uni­ver­si­tet Tor­ben Bag­ge gør det ondt vær­re.

» Det gør desvær­re kun skan­da­len end­nu stør­re, at man har sid­det stille i så ufat­te­lig man­ge år, « si­ger han til Fi­nans. dk.

Skat har bedt In­tern Re­vi­sion om at un­der­sø­ge he­le for­lø­bet ved­rø­ren­de mil­li­ards­vind­len.

Skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen kom­mer nok til at skrue bis­sen på. Fo­to: Sø­ren Bid­strup og

Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.