An­mo­der om at få un­der­søgt Skat

BT - - NYHEDER -

KON­TROLSVIGT

I går blev Stats­re­viso­rer­ne eni­ge om at an­mo­de Rigs­re­vi­sio­nen om at un­der­sø­ge kon­trolsvigt i Skat i for­bin­del­se med den store svin­del­sag for 6,2 mil­li­ar­der kro­ner. Det op­ly­ser Stats­re­viso­rer­ne i en pres­se­med­del­el­se.

Hvor­dan un­der­sø­gel­sen nær­me­re skal se ud, vil bli­ve fast­lagt på et stats­re­visor­mø­de 16. sep­tem­ber, li­ge­som un­der­sø­gel­sen her skal ti­mes i for­hold til po­li­tiets og Skats eg­ne un­der­sø­gel­ser.

Mandag an­meld­te Skat en svin­del­sag til Statsad­vo­ka­ten for Sær­lig Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kri­mi­na­li­tet ( SØIK) på bag­grund af en mi­stan­ke om om­fat­ten­de svin­del med re­fu­sion af ud­byt­teskat.

6,2 mil­li­ar­der kro­ner

I alt 2.120 gan­ge skal et uden­land­sk net­værk ha­ve an­mo­det om at få ud­be­talt ud­byt­teskat af de­res dan­ske ak­tier, og Skat har eft er­føl­gen­de ud­be­talt 6,2 mil­li­ar­der kro­ner ube­ret­ti­get.

Det er sket, selv om de uden­land­ske ak­tø­rer ik­ke ejer ak­tier i de dan­ske sel­ska­ber, som de har hæv­det.

I de se­ne­ste da­ge er det kom­met frem, at Skat var ad­va­ret om, at de­res kon­trol på om­rå­det ik­ke var til­stræk­ke­lig. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.