Olie­sta­ter­nes pin­li­ge op­før­sel

ME­NER

BT - - DEBAT -

Det er umu­ligt ik­ke at bli­ve in­der­ligt på­vir­ket af den gru­ful­de død, 71 men­ne­sker mød­te i en kø­le­vogn på mo­tor­vej­en gen­nem Un­garn og Østrig. De 71, der for­modes me­sten­dels at væ­re sy­ri­ske fl ygt­nin­ge, dø­de af ilt­man­gel, men blev re­elt myr­det af ky­ni­ske men­ne­skes­mug­le­re, der tje­ner store pen­ge på de mas­si­ve men­ne­ske­be­væ­gel­ser mod Eu­ro­pa. DET ER FOR­STEM­MEN­DE, men som tid­li­ge­re un­der­stre­get på den­ne plads, så er det nød­ven­digt at skel­ne mel­lem mi­gran­ter, alt­så per­so­ner på jagt eft er et bed­re liv, og egent­li­ge fl ygt­nin­ge, der for­sø­ger at red­de sig fra krig og øde­læg­gel­se. Det vil væ­re en umu­lig op­ga­ve at slu­se al­le ind i Eu­ro­pa og sam­ti­dig be­va­re højt­ud­vik­le­de vel­færds­sam­fund. NÅR DET KOM­MER til fl ygt­nin­ge, skal der na­tur­lig­vis hjæl­pes. Li­ge nu skæn­des EU om kvo­ter, så ik­ke lan­de som Tys­kland, Ita­li­en og Græken­land over­svøm­mes, mens an­dre går fri. Det er selv­føl­ge­lig det ene­ste rig­ti­ge, at EU i sam­let fl ok lø­ser op­ga­ven i ste­det for at spil­le sor­te­per. Men det er og­så helt på sin plads, at EU stil­ler krav til de ara­bi­ske lan­de. QA­TAR ER VER­DENS ri­ge­ste land, må­lt på BNP, mens Bru­nei, For­en­de Ara­bi­ske Emira­ter, Kuwait og Ba­hrain al­le lig­ger over ek­sem­pel­vis Dan­mark må­lt på rig­dom pr. ind­byg­ger. Qa­tar har mod­ta­get 42 fl ygt­nin­ge fra Sy­ri­en. De an­dre lan­de ik­ke man­ge fl ere. Til gen­gæld har man brugt så ri­ge­ligt med mid­ler på at støt­te for­skel­li­ge op­rørs­styr­ker i kon­fl ik­ten. DET ER PIN­LIGT, at ri­ge lan­de i re­gio­nen la­der stå til, mens Tyr­ki­et og Jor­dan har hund­redt­u­sin­der af fl ygt­nin­ge. Det er værd at læg­ge yder­li­ge­re pres på de na­tio­ner, alt imens EU for­sø­ger at hånd­te­re pro­ble­met, der vok­ser dag for dag. jst

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.