LUK­KE­DE KAS­SER OG GRÆN­SER

Flygt­nin­ge­de­bat­ten Søs Ma­rie Serup

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen er ’ per­ma­nent’ og vil fø­re til et sam­men­brud, me­ner Dansk Flygt­nin­ge­hjælps ge­ne­ral­se­kre­tær An­dreas Kamm. Et fl er­tal i be­folk­nin­gen me­ner, at der skal fi ndes en løs­ning i EU- re­gi. Og imens forskan­ser Fort Eu­ro­pa sig.

Hvor­for er det en svær sag for re­ge­rin­gen? Re­ge­rin­gen har net­op få­et ved­ta­get sin straks- ind­sats for at brem­se fl ygt­nin­ge­strøm­men til Dan­mark. Den med­fø­rer bl. a., at fl ygt­nin­ge sæt­tes på en så­kaldt in­te­gra­tionsy­del­se på SU- ni­veau. Der er til gen­gæld stor usik­ker­hed om, hvor­vidt de til­tag rent fak­tisk vir­ker. Der­for tør re­ge­rin­gen hel­ler ik­ke ga­ran­te­re no­get, men lover yder­li­ge­re til­tag, hvis de net­op ved­tag­ne ik­ke vir­ker. Hvor det vis­se ste­der en­gang var en li­be­ral idé, at man skul­le ha­ve åb­ne græn­ser, men luk­ke­de kas­ser, så ar­bej­der re­ge­rin­gen nu i ret­ning af luk­ke­de græn­ser og luk­ke­de kas­ser. Li­ge nu kan in­gen se, hvor­når nok bli­ver nok. Sam­ti­dig har re­ge­rin­gen pla­ner om at skæ­re 2,6 mia. af ulands­bi­stan­den, men uden­rigs­mi­ni­ste­ren si­ger og­så, at man vil gø­re me­re i nær­om­rå­der­ne og gø­re me­re for at brem­se år­sa­ger­ne til mi­gra­tion. Al­le ta­ler om nær­om­rå­de­ind­sat­sen, men in­gen har end­nu præ­sen­te­ret en plan for, hvad man vil gø­re, og hvor­dan man vil fi nde pen­ge­ne til det. Sam­ti­dig er det ty­de­ligt, at den nu­væ­ren­de ind­sats på in­gen må­de slår til. fat­ter asyl- og ind­van­drings­po­li­tik­ken, og der­næst for at for­sik­re dan­sker­ne om, at den be­stem­mer vi selv over i Dan­mark, uan­set om man stem­mer ja el­ler nej i de­cem­ber. Men to må­lin­ger, én fra Ber­ling­s­ke og én fra TV2, har vist, at et fl er­tal af dan­sker­ne me­ner, at den nu­væ­ren­de ka­o­ti­ske fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tion skal lø­ses af EU. Det kan godt bli­ve svært at hol­de styr på ar­gu­men­ter­ne i den kom­men­de tid, for hvis EU skal lø­se pro­ble­met, hvor­for er det så ik­ke en del af afstemningen om for­be­hol­det?

Er det en ny hold­ning hos dan­sker­ne? Det er nyt, at dan­sker­ne ser EU som en løs­ning på pro­ble­met, men det be­ty­der ik­ke, at dan­sker­ne ik­ke læn­ge­re øn­sker et fort­sat EU- for­be­hold på det om­rå­de af retspo­li­tik­ken. Det er sna­re­re et ud­tryk for, at en blind kan se, at in­tet land kan lø­se pro­ble­met ale­ne. Men re­sul­ta­tet af fol­ke­tings­val­get var et uomt­vi­ste­ligt man­dat fra dan­sker­ne til de po­li­ti­ke­re og par­ti­er, der vil be­græn­se fl ygt­nings­trøm­men mest mu­ligt – på beg­ge si­der af den po­li­ti­ske mid­te.

Er der ud­sigt til en løs­ning i EU? Ik­ke li­ge rundt om hjør­net. Hvert land ta­ger si­ne for­holds­reg­ler, og i fæl­les­skab kan de bli­ve eni­ge om me­get lidt. Der teg­ner sig dog en form for enig­hed på en ræk­ke om­rå­der. De er eni­ge om, at fl ygt­nin­ge skal hjæl­pes i nær­om­rå­det. Der er og­så en form for enig­hed om, at man skal for­de­le byr­der­ne me­re jævnt i Eu­ro­pa, men de me­ner for­skel­li­ge ting med det. F. eks. me­ner lan­de­ne i syd, at dem i nord bl. a skal hjæl­pe med øko­no­mi til red­nings­ar­bej­de, op­sam­lings­lej­re, re­gi­stre­ring og sags­be­hand­ling. Lan­de­ne i nord me­ner til gen­gæld, at lan­de­ne i øst skal ta­ge imod fl ere fl ygt­nin­ge. Imens er al­le no­gen­lun­de eni­ge om, at græn­ser­ne ind til Eu­ro­pa – alt­så Schen­gen- sam­ar­bej­det – skal styr­kes.

Fort Eu­ro­pa er et be­greb, som har væ­ret i skam­me­kro­gen, men det er en idé, som i re­a­li­te­ten er ved at vok­se sig stær­ke­re og stær­ke­re. Imens dør men­ne­sker i bøl­ger­ne uden for fæst­nin­gen.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.